หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 3 กันยายน 2562

 

1. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

       คณะรัฐมนตรีรับทราบแต่งตั้งนายคณนาถ หมื่นหนู เป็นโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แทน นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ

2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางสาวดารณี เพ็ญเจริญ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข (นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนบริบูรณ์

      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

3. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สำนักข่าวกรองแห่งชาติ)

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายฤทธี ศรีสวัสดิ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

4. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายแสนศักดิ์ ศิริพานิช ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2. นางรัชนี พลซื่อ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

5. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2. นายไพศาล ดั่นคุ้ม ตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) (ด้านบริหาร) ประเภทบริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

3. นายณรงค์ สายวงศ์ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) (ด้านบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

4. นายยงยศ ธรรมวุฒิ ตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

6. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)

               คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง รวมจำนวน 7 ราย ดังนี้

1. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนส่งทางบก ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ทดแทนตำแหน่งว่างต่อเนื่อง

2. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ทดแทนตำแหน่งว่างต่อเนื่อง

3. นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ)

4. นายสมัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ

5. นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมเจ้าท่า ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ

6. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนส่งทางบก ทดแทนตำแหน่งว่างต่อเนื่อง

7. นายสราวุธ ทรงศิริวิไล อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนส่งทางราง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวง ทดแทนตำแหน่งว่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

               7. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 7 ราย ดังนี้

1. นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

2. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการ (นักบริหารสูง) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

3. นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ (นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง

4. นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง

5. นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง

6. นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (นักบริหารสูง) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

7. นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

8. เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 7 คน และหน้าที่อำนาจ ดังนี้

1. องค์ประกอบ

1) พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

2) พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

3) พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

4) พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

5) พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

6) นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

7) นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

2. หน้าที่อำนาจ

1) ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดการบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

2) ประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3) ประสานงานกับคณะกรรมการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดส่วนราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงงานให้เกิดการบูรณาการและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านความมั่นคง นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งแผนที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างแท้จริง

4) ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

5) รายงานปัญหา อุปสรรค ตลอดจนเสนอแนวทางการป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะ

6) ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบหมาย

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 กันยายน 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!