หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copyการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ 3

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญาธากาว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (Dhaka Declaration on Blue Economy) และหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจ ภาคทะเล ครั้งที่ 3 และร่วมรับรองปฏิญญาธากาว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ

 

สาระสำคัญของเรื่อง

      การประชุมรัฐมนตรีฯ จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลอย่างยั่งยืน – การแสวงหาโอกาสในการนำทรัพยากรในมหาสมุทรอินเดียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” (Promoting Sustainable Blue Economy – Making the Best Use of Opportunities from the Indian Ocean) และจะมีการหารือในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในด้านต่าง ๆ อาทิ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนผ่านการเสริมสร้างขีดความสามารถของชาวประมงและการเพิ่มพูนความร่วมมือในภูมิภาค การแสวงหาโอกาสจากเศรษฐกิจภาคทะเล การจัดทำระบบโครงสร้างการบริหารจัดการกิจการทางทะเลที่ดีหรือสมุทราภิบาล (Ocean Governance) และการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรทางทะเลผ่านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

      ร่างปฏิญญาธากาว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิก IORA ที่จะใช้แนวทางที่มีความสมดุลระหว่างการพัฒนา การนำทรัพยากรธรรมชาติในทะเลและในระบบนิเวศชายฝั่งมาใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มาเป็นแนวทางดำเนินการให้บรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภาคทะเล โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างอาชีพของประชาชนในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียเป็นลำดับต้น ผ่านการพัฒนาในสาขาที่มีความสำคัญและจะเป็นส่วนเกื้อหนุนการพัฒนาต่อไป ได้แก่ (1) การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) (2) การเสริมสร้างห่วงโซ่แห่งคุณค่าทางทะเล (Marine Value Chains)     

      (3) การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างการบริหารจัดการกิจการทางทะเลที่ดีเพื่อให้มีการนำไปปฏิบัติใช้ (4) การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางทะเลผ่านการส่งเสริมให้มีการก่อตั้งสถาบันการศึกษาและวิจัยซึ่งจะมีส่วนทำให้เกิดการคิดค้นและการอำนวยความสะดวกในการโอนถ่ายเทคโนโลยีใหม่ (5) การร่วมกันพยายามแก้ไขปัญหามลพิษในทะเล โดยเน้นการกำจัดขยะและพลาสติกในทะเลและการแก้ไขปัญหาน้ำทะเลเป็นกรดเป็นลำดับแรก และ (6) การสรรหาแนวทางในการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันกับประเทศคู่เจรจาในสาขาที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ประกอบด้วยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม อุทกศาสตร์ การแสวงหาแร่ธาตุในทะเล การขนส่งสินค้าตามแนวชายฝั่ง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพลังงานทดแทนจากมหาสมุทร โดยเน้นย้ำว่าจะต้องมีการดำเนินการในลักษณะองค์รวมและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

      ทั้งนี้ รัฐบาลบังกลาเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2562 ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดยที่ประชุมฯ จะรับรองปฏิญญาธากาว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (Dhaka Declaration on Blue Economy)

    ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 กันยายน 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!