หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV11ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12

       เรื่อง ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 และการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง – ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11

        คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ ดังนี้

       1. รับทราบผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12

     2. เห็นชอบต่อประเด็นหารือของไทย และร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 เพื่อให้รัฐมนตรีประจำกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทย ร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงให้การรับรองร่างแถลงข่าวร่วมฯ ดังกล่าว โดยไม่มีการลงนาม ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 กันยายน 2562 และให้ความเห็นชอบให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถปรับปรุงถ้อยคำในแถลงข่าวร่วมฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ โดยสำนักงานฯ จะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผลประกอบด้วยอีกครั้งหนึ่ง

      3. เห็นชอบมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีประจำกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทย และเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 กันยายน 2562

 

สาระสำคัญของเรื่อง

      1. ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระยะที่ 1 ปี 2559 – 2562 (Mekong Industrial Development Vision: MIDV) และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระยะที่ 2 ปี 2562 – 2566 (MIDV2.0) รวมทั้งเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพมหานคร

      2. การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพมหานคร ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 (51st ASEAN Economic Ministers Meeting) โดยมีประเด็นหารือและข้อเสนอของประเทศไทย ในการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ดังนี้ (1) เห็นชอบต่อร่างวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระยะที่ 2 ปี 2562 – 2566 หรือ MIDV2.0 (2) เห็นพ้องต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเชื่อมโยงและครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างอุตสาหกรรม

      โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) เสนอให้ญี่ปุ่นร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการผลิตที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในพื้นที่ EEC (4) สนับสนุนประเทศสมาชิก อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเร่งดำเนินการตามขั้นตอนภายในประเทศให้สามารถเริ่มดำเนินการในระยะแรกเริ่ม (Early Harvest) ภายใต้ความตกลง CBTA เพื่อเร่งอำนวยความสะดวกการผ่านเข้า-ออกของสินค้าและคน และเร่งแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการศุลกากรผ่านแดน

       ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 กันยายน 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!