หมวดหมู่: มติ ครม.

GVO1ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

    1. เห็นชอบ (1) ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 (2) ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน+3 ครั้งที่ 16 และ (3) ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 13 (4) ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สหพันธรัฐมาเลเซีย ว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย ระยะที่ 2

     2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ให้การรับรองในร่างถ้อยแถลงร่วมฯ นี้ ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกดังกล่าวได้

    3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพลังงานและคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

 

สาระสำคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ

       1. ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 เป็นถ้อยแถลงร่วมสรุปผลการประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ การดำเนินงานและความสำเร็จของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแผน APAEC พ.ศ. 2559-2568 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งให้ความสำคัญในการลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานในอาเซียน และการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในภาพรวมการใช้พลังงาน รวมถึงการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้ครอบคลุมกว้างขวางในภูมิภาคมากขึ้นส่งผลดีต่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาพรวมของภูมิภาค

       2. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน+3 ครั้งที่ 16 เป็นถ้อยแถลงร่วมสรุปผลการประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ การให้ความสำคัญของความร่วมมือด้านพลังงานและการบูรณาการตลาดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน+3 เพื่อสนับสนุนให้อาเซียนสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผน APAEC พ.ศ. 2559-2568

       3. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 13 เป็นถ้อยแถลงร่วมสรุปผลการประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ ผลการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีการถ่ายทอดแบ่งปันองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการปรับใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจากประเทศคู่เจรจาเพื่อพัฒนาระบบการผลิตพลังงานแบบกระจายศูนย์ในภูมิภาคอาเซียน การศึกษาแนวทางการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง การหารือระหว่างผู้นำเอเชียตะวันออกในด้านเมืองอัจฉริยะ การผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่ๆ เป็นต้น

     4. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สหพันธรัฐมาเลเซียว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย ระยะที่ 2 สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ จะประกอบด้วยสาระหลักคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประเทศไทย และสหพันธรัฐมาเลเซีย (มาเลเซีย) เห็นชอบร่วมกันที่จะขยายเพดานปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ผ่านไทยไปยังมาเลเซีย จากเดิมปริมาณสูงสุด 100 เมกะวัตต์เป็นปริมาณสูงสุด 300 เมกะวัตต์ ภายใต้โครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย ระยะที่ 2 โดยจะมีการลงนามในเอกสารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับเพิ่มเติมระบุอายุสัญญา 2 ปี ก่อนที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับปัจจุบันจะหมดอายุลงในเดือนธันวาคม 2562

      ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะเป็นประธานในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีกำหนดต้องรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน+3 ครั้งที่ 16 ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 13 ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สหพันธรัฐมาเลเซีย ว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย ระยะที่ 2 รวมทั้งหารือทวิภาคีกับประเทศต่างๆ ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพ ฯ

      ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 กันยายน 256

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!