หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7การร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 12 ฉบับ

       เรื่อง การร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 12 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้

     1. เห็นชอบร่างข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type Approval for Automotive Products) และร่างพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism) รวม 2 ฉบับ

      2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่า การกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงฯ และร่างพิธีสารฯ รวม 2 ฉบับดังกล่าว และเมื่อลงนามแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อตกลงฯ และ พิธีสารฯ รวม 2 ฉบับดังกล่าว ก่อนแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันต่อไป ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 (เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติ มาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย)

      3. ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามใน ร่างข้อตกลงฯ และร่างพิธีสารฯ รวม 2 ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างข้อตกลงฯ และร่างพิธีสารฯ รวม 2 ฉบับดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับถ้อยคำที่มิใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ( เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)

    4. ให้กระทรวงพาณิชย์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีที่กำหนดในร่างข้อตกลงฯ และร่างพิธีสารฯ รวม 2 ฉบับดังกล่าว

      5. ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนว่าไทยพร้อมที่จะให้ร่างข้อตกลงฯ และร่างพิธีสาร มีผลผูกพัน เมื่อรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อตกลงฯ และร่างพิธีสารฯ ดังกล่าวแล้ว

       6. ให้ความเห็นชอบร่างเอกสาร ข้อ 2 (2.1-2.4) และข้อ 3 (3.1-3.6) รวม 10 ฉบับ 7. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมรับรองร่างเอกสาร รวม 4 ฉบับ ตามข้อ 2 (2.1-2.4) และให้ความเห็นชอบร่างเอกสาร รวม 6 ฉบับ ตามข้อ 3 (3.1-3.6) ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคำในร่างเอกสาร รวม 10 ฉบับดังกล่าว ที่มิใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)

 

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงพาณิชย์เสนอว่า

     ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister: AEM) ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3 – 10 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร และในระหว่าง

      การประชุมดังกล่าวรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบร่างข้อตกลงฯ ร่างพิธีสารฯ และร่างเอกสารต่าง ๆ รวม 12 ฉบับ ในระหว่างวันที่ 5 – 10 กันยายน 2562 ดังนี้

1. ร่างเอกสารที่จะลงนาม รวม 2 ฉบับ ได้แก่

1.1 ร่างข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน เป็นการให้สิทธิประเทศสมาชิกในการแต่งตั้งหน่วยบริการทางเทคนิคในการทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อยื่นขอขึ้นบัญชีกับคณะกรรมการยานยนต์อาเซียน ซึ่งหน่วยบริการทางเทคนิคที่ได้รับการขึ้นบัญชีจะสามารถดำเนินการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์สาขายานยนต์และชิ้นส่วนให้กับผู้ประกอบการอาเซียน และประเทศสมาชิกจะยอมรับผลการตรวจสอบเพื่อนำมาใช้ในการอนุญาตนำเข้าสินค้าโดยไม่ต้องตรวจซ้ำ

1.2 ร่างพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเป็นการปรับปรุงพิธีสารฉบับเดิมให้ทันสมัยและมีความชัดเจนมากขึ้น สอดคล้องกับหลักการขององค์การ การค้าโลก ทั้งนี้การลงนามในขั้นตอนนี้ เป็นการแสดงเจตจำนงในทางนโยบายของไทยที่จะดำเนินการตามหนังสือสัญญาดังกล่าว โดยเอกสารทั้ง 2 ฉบับ จะยังไม่มีผลผูกพันกับประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ

2. ร่างเอกสารที่จะรับรองรวม 4 ฉบับ ได้แก่ (2.1) ร่างแผนการดำเนินงานตามกรอบการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน ปี 2562 – 2568 (ASEAN Digital Integration Framework Action Plan 2019 - 2025) (2.2) ร่างแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะ/ผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (Guideline on Skilled Labor/Professional Services Development in Response to the Fourth Industrial Revolution) (2.3) ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ASEAN Declaration on Industrial Transformation to Industry 4.0) (2.4) ร่างแนวทางในการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน (Policy Guideline on Digitalization of ASEAN Micro Enterprises)

3. ร่างเอกสารที่จะให้ความเห็นชอบรวม 6 ฉบับ ได้แก่ (3.1) ร่างการปรับปรุงข้อบทว่าด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติด้านหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อรองรับระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน (Amended ATIGA Operational Certification Procedure to allow for ASEAN-wide Self-Certification Scheme) (3.2) ร่างการปรับปรุงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน (Amended CO From D) (3.3) ร่างขอบเขตการดำเนินงานของการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (TOR: General Review of the ASEAN Trade in Goods Agreement) (3.4) ร่างแผนงานความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (Programme of Cooperation between the Eurasian Economic Commission and the Association of Southeast Asian Nations for 2019 - 2020) (3.5) ร่างแผนงานเพื่อยกระดับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (AANZFTA FJC Work Plan for the Upgrade Negotiations) (3.6) ร่างแถลงการณ์ของรัฐมนตรีในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (Ministerial Statement on the 10th Year Anniversary of the AANZFTA)

       ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 กันยายน 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!