หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV10ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....

     เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... (ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2562)

        คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2562 เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอ

      ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแก้ไขปรับปรุงการออกร่างระเบียบดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป รวมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และหากไม่มีข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ

       คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการประชุมครั้งที่6/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าด้วย พ.ศ. .... และมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในฐานะกรรมการและ เลขานุการ ฯ เป็นผู้ลงนามแทนประธานกรรมการนโยบาย ซึ่งร่างระเบียบ ฯ ดังกล่าว มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้มีกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่ 1) การบริหารกองทุน 2) การบริหารจัดการเงินและทรัพย์สิน 3) ระบบบัญชี การประเมินผลและการตรวจสอบของกองทุน

 

สาระสำคัญของร่างระเบียบ

      1. ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วยเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงบประมาณ จำนวน 1 คน ผู้แทน กค. จำนวน 1 คน ผู้แทนสกพอ. จำนวน 1 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ กค. จำนวนไม่เกิน 3 คน และผู้บริหารกองทุนเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่และอำนาจกำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารจัดการ

      และติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี และอนุมัติโครงการภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนและสนับสนุนให้มีการสำรวจผลกระทบจากการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นระยะ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโครงการ

       2. ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดและให้แต่งตั้งผู้บริหารกองทุน เพื่อทำหน้าที่บริหารงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

       3. ให้ สกพอ. จัดทำโครงสร้างการบริหารกองทุนเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งการกำหนดกรอบอัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่าง ๆ โดยให้มีความเหมาะสมในการดำเนินงานและฐานะการเงินของกองทุน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติโดยความเห็นชอบของ กค.

       4. เงินและทรัพย์สินของกองทุน ประกอบด้วย 1) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2) เงินบำรุงตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 3) เงินสมทบจากรายได้ของ สกพอ. ตามมาตรา 24 (2) แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 5) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน และ 6) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนโดยเงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง

     5. ให้ สกพอ. เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กค. เพื่อรับเงินและจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และเพื่อความคล่องตัว ให้ สกพอ. สามารถเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกำหนด และทุกสิ้นเดือนให้ สกพอ. นำเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารในส่วนที่เกินวงเงินส่งเข้าบัญชีกองทุนที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กค. ดังกล่าว

     6. เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน อันได้แก่ 1) เพื่อการพัฒนาพื้นที่หรือชุมชน ช่วยเหลือหรือเยียวยาประชาชนและชุมชนบรรดาที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา และให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่อยู่ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด และ 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

      7. การจัดซื้อ การจ้าง และการเช่าตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

      8. ให้ สกพอ. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร วางและรักษาไว้ ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งจัดทำและส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

     9. ให้ สกพอ. จัดทำรายงานการเงินของกองทุนเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบและรับรอง และเมื่อรายงานทางการเงินได้รับการตรวจสอบและรับรองแล้วให้ส่ง กค. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี

    10. การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศกำหนด

      11. ให้ สกพอ. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

     ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 กันยายน 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!