หมวดหมู่: มติ ครม.

GOVPolicy(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)

    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ 2562 – 2565) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดทำยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง (แผนระดับที่ 3 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560) หรือจัดทำแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ

 

สาระสำคัญของเรื่อง

    สมช. ได้ปรับเปลี่ยนห้วงเวลาของ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ จากเดิม พ.ศ. 2561 – 2565 เป็น พ.ศ. 2562 – 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลาปัจจุบัน ซึ่งสาระสำคัญของ (ร่าง) นโยบายแผนระดับชาติฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่คณะรัฐมนตรีได้เคยให้ความเห็นชอบไว้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 30 เมษายน 2562

 

เป้าหมายและแนวทางการดำเนินการ 4 เรื่อง

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2) การปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

3) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและศักยภาพการป้องกันประเทศ

4) การรักษาความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ

 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 16 ด้าน

1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ

3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

4) จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน

5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ

6) ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

7) จัดระบบ ป้องกัน แลแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง

8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน

9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

11) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12) เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร

13) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

14) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ

15) พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ

16) เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน

- การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- การสร้างความสามัคคีปรองดอง

- การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

- การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน

- การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

- การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด

- การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ

- การรักษาความมั่นคงทางทะเล

- การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง

- การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

- การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด

- การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์

- การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต

- การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์

- การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน

- การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ

- การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

- การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

- การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ

- การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง

- การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 กันยายน 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!