หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับสำนักงาน ก.พ. เพื่อใช้เป็นตำแหน่งหมุนเวียนรองรับ แนวทางการรักษากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (Talent Retention)

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับสำนักงาน ก.พ.ตามจำนวนที่ต้องใช้จริงไม่เกิน 80 อัตรา เพื่อใช้เป็นกรอบอัตรากำลังหมุนเวียนตามแนวทางการรักษากลุ่มกำลังคนคุณภาพ ตามมติ คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ตามที่สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ

 

สาระสำคัญ

      สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้แก่สำนักงาน ก.พ. ตามจำนวนที่ต้องใช้จริงไม่เกิน 80 อัตรา เพื่อใช้เป็นกรอบอัตรากำลังหมุนเวียนตามแนวทางการรักษากลุ่มกำลังคนคุณภาพในภาคราชการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลไกการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team : PWST) ในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง คปร. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

หัวข้อ / รายละเอียด

วัตถุประสงค์ของแนวทางการรักษากลุ่มกำลังคนคุณภาพในภาคราชการ

(1) เพื่อเตรียมและพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพอย่างเป็นระบบ ให้มีการสั่งสมประสบการณ์ ทักษะ และองค์ความรู้ที่หลากหลาย

(2) เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงให้อยู่ในระบบราชการและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ

อัตรา

80 อัตรา

กลุ่มเป้าหมาย

(1) บุคคลภายนอก ได้แก่

(1.1) นักเรียนทุนกลาง (ทุนที่ไม่ได้กำหนดส่วนราชการต้นสังกัด)

(1.2) นักเรียนทุนรอการบรรจุ (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ)

(1.3) นักเรียนทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ

(2) นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) (สังกัดสำนักงาน ก.พ.ร.) ผู้เลือกปฏิบัติงานในส่วนราชการเจ้าของโจทย์ PWST/ผู้เลือกปฏิบัติงานทดแทนในส่วนราชการที่ส่งข้าราชการไปปฏิบัติงานในส่วนราชการเจ้าของโจทย์ PWST

(3) นักเรียนทุนที่ประสบปัญหาการทำงานในส่วนราชการ เช่น ปัญหาในการปฏิบัติงานและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมการทำงานของส่วนราชการ ส่วนราชการปรับเปลี่ยนงานโครงการสำคัญที่ปฏิบัติอยู่ ขาดการใช้ศักยภาพนักเรียนทุนอย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และปัญหาการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา

 

ภารกิจตามมติ คปร.

               (1) เพื่อรองรับการบริหารจัดการนักเรียนทุนรัฐบาลที่จะสำเร็จการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนส่งตัวไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ และเพื่อแก้ปัญหาข้าราชการกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลที่ประสบปัญหาการทำงานในส่วนราชการต้นสังกัด โดยการรับโอนมาช่วยปฏิบัติภารกิจตามโครงการ PWST เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนด

               (2) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามกลไกการปฏิบัติงานในโครงการ PWST ที่ส่วนราชการสนับสนุนส่งบุคลากรไปร่วมปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าว

               (3) เพื่อรองรับการบริหารจัดการทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) เช่น ทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ

               (4) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มกำลังคนคุณภาพกรณีอื่นๆ เช่น กรณีที่พ้นระยะเวลาการใช้กรอบอัตรากำลังหมุนเวียนแล้ว แต่ส่วนราชการยังไม่มีตำแหน่งว่างที่จะบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล หรือกรณีที่มีข้อตกลงการรับโอนข้าราชการมาปฏิบัติงานตามโครงการและต้องส่งตัวคืนส่วนราชการต้นสังกัดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด แต่มีเหตุต้องขยายระยะเวลาโครงการออกไปล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาเดิม เป็นต้น    

 

มติ คปร. เกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งและกลไกติดตามและประเมินผล

      (1) ให้สำนักงาน ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้กรอบอัตรากำลังหมุนเวียน ฯ ให้มีความชัดเจน โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลกำลังคนคุณภาพ

    2) ไม่ให้นำตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังหมุนเวียนไปใช้ในภารกิจอื่น นอกเหนือจากภารกิจที่ คปร. กำหนด

     3) ให้สำนักงาน ก.พ. รายงานผลการใช้ตำแหน่งดังกล่าว ตลอดจนผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) และ คปร. ทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ (ณ วันที่ 1 ตุลาคม)

     ทั้งนี้ เมื่อหมดความจำเป็นของภารกิจให้ยุบเลิกกรอบอัตรากำหลังหมุนเวียนดังกล่าว

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 กันยายน 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!