หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copy copyการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

       เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ตามที่สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเสนอ สำหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการดังกล่าว

      ให้ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด พร้อมทั้ง ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการด้วย และให้ปฏิบัติตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 (เรื่อง รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการด้านกำลังคนภาครัฐ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 [เรื่อง มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562-2564)] อย่างเคร่งครัด

 

สาระสำคัญของเรื่อง

      สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ซึ่งเห็นชอบ (1) การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 46 อัตรา และ (2) การจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจชั้นประทวนตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 9,000 อัตรา (เป็นกรอบอัตรากำลังที่ คปร. เคยยุบเลิกไป จำนวน 14,000 อัตรา และคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เคยมีมติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 อนุมัติอัตราข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพิ่มใหม่ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแล้ว จำนวน 5,000 อัตรา) ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ส่วนราชการ "สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม"

"จำนวนข้าราชการตั้งใหม่ (อัตรา)"

คำขอ 111

มติ คปร. 15

"ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร(ล้านบาท/ปี)" 3.75

เหตุผล เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ เช่น การกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การจัดการโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น

ส่วนราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา

"จำนวนข้าราชการตั้งใหม่ (อัตรา)"

คำขอ 54

มติ คปร. 6

"ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร(ล้านบาท/ปี)" 1.64

เหตุผล เพื่อปฏิบัติภารกิจในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ส่วนราชการ "สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"

"จำนวนข้าราชการตั้งใหม่ (อัตรา)"

คำขอ 90

มติ คปร. 25

"ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร(ล้านบาท/ปี)" 6.39

เหตุผล เพื่อปฏิบัติภารกิจในกลุ่ม/สำนัก/กองต่าง ๆ ภายในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น ภารกิจในกองกิจการอวกาศแห่งชาติ ภารกิจในกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น

"จำนวนข้าราชการตั้งใหม่ (อัตรา)"

คำขอ 255

มติ คปร. 46

"ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร(ล้านบาท/ปี)" 11.79

ส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

"จำนวนข้าราชการตั้งใหม่ (อัตรา)"

คำขอ 9,000

มติ คปร. 9,000

"ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร(ล้านบาท/ปี)" 1,700.36

        เหตุผล เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 เช่น งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภารกิจด้านนิติวิทยาศาสตร์ ถวายความปลอดภัย สอบสวนในสถานีตำรวจ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล

     นอกจากนี้ คปร. มีมติเพิ่มเติมสำหรับอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ (1) การพิจารณาจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการให้กับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวม 11 อัตรา ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) พิจารณาต่อไป [สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ จำนวน 47 อัตรา และ (2) กำหนดเงื่อนไขการใช้ตำแหน่งดังกล่าว โดยไม่ให้นำตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรมายุบเลิกเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งอื่นเป็นระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของทั้งสองส่วนราชการดังกล่าวให้ส่วนราชการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สำนักงบประมาณกำหนด

     ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 กันยายน 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!