หมวดหมู่: กรมศุลกากร

01 CFABAFHR DAY

กรมศุลกากรจัดงาน HR DAY : Transformation 2019

        นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีเปิดงาน HR DAY : Transformation 2019 ซึ่งภายในงานดังกล่าว ได้มีพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล Service Mind และมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น Customs Coach ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ e-Learning, HRIS, e-Leave และ HR Chatbot ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

       กรมศุลกากรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลจึงได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมุ่งหวังเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งพิธีดังกล่าวประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงข้อมูล และกิจกรรมสาธิตการใช้งานระบบ HR Services ทั้ง 4 ระบบ ได้แก่

     1. โครงการ HR Chatbot เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการตอบคำถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น การเกษียณอายุราชการ การบริหารงานบุคคล การฝึกอบรม รวมถึงด้านวินัยและจริยธรรม เพื่อช่วยให้งานบริการด้านการตอบคำถามเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

       2.Customs Professional e–Learning Platform เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้านศุลกากรในลักษณะ Web based Training ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ และรองรับผู้ร้องเรียนได้จำนวนมากพร้อมกัน รวมทั้งมีระบบบันทึกผลการเรียนและทดสอบเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยไม่มีข้อจำกัด

      3. ระบบ HRIS เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง การพัฒนา และฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ การดำเนินการทางวินัย และการส่งเสริมจริยธรรม

     4. ระบบ e-Leave เป็นระบบสารสนเทศที่ออกแบบมาเพื่อช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับการบันทึก การขออนุญาต การอนุมัติการลาประเภทต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ให้รวดเร็วโดยไร้กระดาษ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

     นอกจากนี้ ในพิธีดังกล่าวยังได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภายในของกรมศุลกากรที่ชนะการประกวดแนวคิดเพื่อพัฒนาการให้บริการศุลกากรด้วยใจ (Customs Service Mind Model) ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรรางวัล Customs Coach ให้แก่ผู้สอนงานของแต่ละหน่วยงานของกรมศุลกากรที่ได้รับคัดเลือกประจำปี 2562 กรมศุลกากรเชื่อมั่นว่าการพัฒนาระบบการให้บริการ HR Services และการจัดงาน HR DAY : Transformation 2019 ในวันนี้จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากรให้ก้าวไปสู่ HR Digital ตามแนวทาง Smart HR for Smart Customs ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้พัฒนาต่อยอด HR Chatbot มาเป็นโครงการ “Customs Chatbot for Citizen Happiness: Any Time Any Where & Any Device” ผ่าน Chatbot ที่มีชื่อว่า ‘นายอากร’ ซึ่งเป็นตัวแทนของกรมศุลกากร โดย Chatbot ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยตอบแชท ข้อความ คำถามที่พบบ่อย ในรูปแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถเพิ่มช่องทางในการให้บริการของกรมศุลกากร ซึ่งจะเปิดให้บริการได้ในเร็วๆนี้

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!