หมวดหมู่: เกษตร

09117 สวพส

 

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ ‘เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์’

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ภาพรวมทิศทางการวิจัยเฮมพ์ตามนโยบายทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง” โดย ดร.สริตา ปินมณี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมการเสวนาในหัวข้อต่างๆ จากวิทยาการมากความรู้อีกหลายท่าน หลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้ออื่นๆ อาทิ

•  ทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยเฮมพ์ในอนาคต

•  การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์

•  การใช้ประโยชน์จากเมล็ดกัญชงเพื่อเป็นอาหาร

•  งานวิจัยเฮมพ์ทางทหาร(ชุมทหารจากเส้นใยเฮมพ์)

•  การใช้ประโยชน์จากเฮมพ์ทางการแพทย์

•  การใช้เฮมพ์สำหรับทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

•  กฎหมายเกี่ยวกับกับเฮมพ์ และโอกาสของเฮมพ์ในเชิงพาณิชย์

•  กระบวนการแปรรูปเส้นใยเฮมพ์ในเชิงอุตสาหกรรม

 

นอกจากนี้ยังได้มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกกัญชงเพื่องานวิจัย ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมทั้ง 2 วัน ทำให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้เข้าใจถึงความสำคัญของกัญชง ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ที่ต้องการกำหนดแนวทางการพัฒนาเฮมพ์ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์การปลูกเฮมพ์ (กัญชง) และกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเฮมพ์เพื่อสร้างรายได้และเป็นอาชีพให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อไป

 

AO09117

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!