หมวดหมู่: คลัง

CGD สทธรตน รตนโชต

กรมบัญชีกลางเดินหน้ารับสมัครร้านค้าลงทะเบียนมาตรการ “ชิมช้อปใช้”เพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนท่องเที่ยวฟรี 1,000 บาท

            กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศเดินหน้า เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมมาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ภายในวันที่ 20 ก.ย.62 และเปิดจุดรับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้มีร้านค้าและสถานบริการหลากหลาย เพียงพอต่อความต้องการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน จำนวน 10 ล้านราย ที่จะมาลงทะเบียนใข้สิทธิตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ g-Wallet ในวันที่ 23 ก.ย.-15 พ.ย. 62 นี้

            นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า “ตั้งแต่เริ่มรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าตามมาตรการฯ ทั่วประเทศ วันที่ 28-30 ส.ค.62 มีจำนวนร้านค้าที่สมัครเพียง 1,800 กว่าร้านค้า ซึ่งมีจำนวนน้อยมากจากเป้าหมายที่คาดการณ์เอาไว้ กรมบัญชีกลางจึงได้เพิ่มช่องทางการรับสมัครให้ครอบคลุม กว้างขวาง เพื่อให้มีร้านค้ารองรับกับการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและใช้บริการของประชาชนที่จะมาลงทะเบียนใช้สิทธิในแต่ละพื้นที่ ให้มากที่สุด ดังนั้น จึงขอความร่วมมือร้านค้าที่ลงทะเบียนแล้ว กระจายข่าวเชิญชวนผู้ประกอบการรายอื่น ให้รีบมาลงทะเบียนก่อนจะหมดเขตในวันที่ 20 ก.ย.62 รวมทั้งการช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ Social ต่าง ๆ เช่น การติด Hashtag ชิมช้อปใช้ กด like กด share ข้อมูลในเพจต่าง ๆ ส่วนประชาชนที่จะมาลงทะเบียนใช้สิทธิ

ในวันที่ 23 ก.ย.62 หากต้องการใช้บริการหรือซื้อสินค้ากับร้านค้าใด ให้เชิญชวนร้านค้านั้น ๆ มาลงทะเบียน แล้วตนเองและครอบครัว จะได้ใช้สิทธิกับร้านค้านั้นได้”

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เปิดจุดรับสมัครผู้ประกอบการ ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 กรมบัญชีกลาง และจัดทีมลงพื้นที่ไปให้บริการนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 10 จุด คือ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพระราม 3 เซ็นทรัลพระราม 9 เซ็นทรัลอิสต์วิลล์ โลตัสบางกะปิ Big C พระราม 4 Big C สุขาภิบาล 3 Big C อ่อนนุช Big C แจ้งวัฒนะ แมคโคร จรัญสนิทวงศ์ และที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมมาตรการฯ สามารถเข้ารับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดต่างๆ ได้ในวันที่ 3 ก.ย.62 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เวลา 08.00-12.00 น. หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมบัญชีกลาง 02-270 6400 กด 7 และติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิมช้อปใช้ ได้ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th YouTube และ Facebook กรมบัญชีกลาง

 

กรมบัญชีกลางเริ่มรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการ 'ชิมช้อปใช้' มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมกว่า 513 ร้านค้า ในวันแรก

       กรมบัญชีกลางเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นวันแรก มีผู้ประกอบการ ร้านค้าสมัครเข้าร่วมมาตรการกว่า 513 ร้านค้า และเปิดจุดให้บริการรับสมัครนอกสถานที่เพิ่มอีก 10 แห่ง ไปจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

        นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเริ่มรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” เป็นวันแรก เพื่อรองรับการใช้จ่ายจากผู้ที่ได้รับสิทธิ จำนวน 10 ล้านราย ตามมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ g-Wallet ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้ประกอบการ ร้านค้า สมัครเข้าร่วมมาตรการในวันแรก (28 สิงหาคม 2562) จำนวน 513 ร้านค้าทั่วประเทศ ผู้ประกอบการ ร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมมาตรการ สามารถกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในกรุงเทพมหานครยื่นใบสมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง (ห้องกำปั่นเงิน) เวลา 8.30 – 16.30 น. ไปจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

               1. หนังสือรับรองการประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ จากหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่รับผิดชอบในการรับรองหรือออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในแต่ละประเภท ตามรูปแบบที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด เช่น องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร

        กรณีหน่วยงานราชการไม่มีรูปแบบการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต ก็สามารถให้หน่วยงานเซ็นต์รับรองในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมมาตรการ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  

      กรณีมอบอำนาจ ให้ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ให้พยานเซ็นต์ชื่อรับรอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจไปประกอบด้วยโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลางหรือจุดให้บริการ

               2. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ชื่อบัญชีสถานประกอบการ หรือชื่อผู้ประกอบการ ฉบับจริงหรือถ่ายสำเนา หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ทาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะให้บริการรับเปิดบัญชีเงินฝาก ณ จุดบริการรับสมัคร เพื่อใช้งานตามมาตรการได้

               3. โทรศัพท์ Smart Phone ที่มีเครือข่าย Internet และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดตั้ง Application ถุงเงิน

               นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบ ร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมมาตรการ แต่ไม่สะดวกเดินทางมายังกรมบัญชีกลาง โดยเปิดจุดให้บริการรับสมัครนอกสถานที่ 10 แห่ง ได้แก่ บิ๊กซีสาขาการเคหะพระราม 2 บิ๊กซีสาขาอ่อนนุช บิ๊กซีสาขาสุขาภิบาล 3 บิ๊กซีสาขาแจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลสาขาปิ่นเกล้า เซ็นทรัลสาขาพระราม 3 เซ็นทรัลสาขาแกรนด์พระราม 9 เซ็นทรัลสาขาลาดพร้าว เซ็นทรัลสาขาอีสวิลล์ และแมคโครสาขาจรัญสนิทวงศ์ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 – 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.– 18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการเช่นเดียวกัน

               2. สำหรับร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่เคยติดตั้งเครื่อง EDC ก็สามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการ 'ชิมช้อปใช้'ได้เช่นเดียวกัน โดยดำเนินการกรอกแบบฟอร์มและยื่นใบสมัครที่จุดรับสมัคร แต่ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน เนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว และในส่วนของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มี Application ถุงเงินประชารัฐอยู่แล้ว บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะส่ง SMS เพื่ออัพเดท Application ถุงเงิน เวอร์ชั่นใหม่ หากสนใจเข้าร่วมมาตรการ ก็ยืนยันการอัพเดท และสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ทันที ไม่ต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนใหม่  

       อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมบัญชีกลางได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า เป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ และร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ให้มาได้ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ซึ่งผู้ประกอบการ ร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการขายสินค้าและบริการให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้อีกด้วย

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!