หมวดหมู่: เกษตร

2

รมช.ธรรมนัส มอบนโยบายแก่ อ.ต.ก. หนุนการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เพิ่มช่องทางสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

       ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และเยี่ยมชมการดำเนินงานภายใน อ.ต.ก. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร ต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบตลาด เชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร

         สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2562 อ.ต.ก. มีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน และส่งเสริมการตลาดนำการผลิตภาคการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) สร้างตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยส่งเสริมการซื้อขายสินค้าบนระบบออนไลน์ จัดตั้งตลาด อ.ต.ก. ในภูมิภาคและจัดตั้งตลาดน้ำ 2) สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในรูปแบบ 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมการเกษตร คัดสรรสินค้าเกษตร Best of อ.ต.ก. สร้าง Brand อ.ต.ก. และจัดงาน อ.ต.ก. Fair 3) ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญาและจัดทำตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศให้เกษตรกร

         "ได้ให้นโยบาย อ.ต.ก. ในการเป็นแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะใช้แนวทางขยายตลาด อ.ต.ก. ไปทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด และขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการผลิต โดยสำรวจความต้องการของตลาด กำหนดปริมาณการรับซื้อ และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นนั้นๆ โดยไม่ต้องนำสินค้ามาขายที่ตลาด อ.ต.ก. ในกรุงเทพ"

         ทั้งนี้ การดำเนินงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรมในหลายด้าน อาทิ 1) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้บริโภค มีโอกาสในการเข้าสู่ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพมากขึ้น และได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย 2) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มีการใช้ประโยชน์สินทรัพย์อย่างเต็มศักยภาพ มีศูนย์กลางกระจายปัจจัยการผลิตและระบบตลาดที่ทันสมัย ครบวงจรเป็นต้นแบบ สามารถเป็นที่พึ่งของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน เป็นกลไกด้านการตลาดสินค้าเกษตรของรัฐที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือเกษตรกร มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน และ 3) ภาครัฐบาล ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ภาพลักษณ์ด้านคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ/การบริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพเพิ่มขึ้น

       ในโอกาสนี้ รมช.ธรรมนัส ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานภายใน อ.ต.ก. อาทิ ตลาดอินทรีย์ ร้านค้ามินิ อ.ต.ก. ร้าน Best Of Ortorkor ตลาดสดต้นแบบ และตลาดเกษตรกร พื้นที่ 350 และ 1,000 ตร.ม. ด้วย.

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!