หมวดหมู่: กลต.

08529 กลต

 

ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพการประชุมรองเลขาธิการ ก.ล.ต. อาเซียน

ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียนระดับรองเลขาธิการ เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำ Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Market เพื่อยกระดับให้ตลาดทุนอาเซียน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การประเมินเพื่อรับฟิลิปปินส์เข้าร่วม ASEAN CIS พร้อมเตรียมการประชุม ACMF ระดับเลขาธิการที่ ก.ล.ต. จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นประธานในการประชุมระดับรองเลขาธิการ ก.ล.ต. อาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum Deputies’ Meeting) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานต่างๆ ภายใต้ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) โดยมีประเด็นหลัก คือ การจัดทำ Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Market ซึ่งสมาชิก ACMF ร่วมกันร่างขึ้นเพื่อยกระดับให้ตลาดทุนอาเซียนสามารถตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสอดรับกับแนวคิด “Advancing Partnership for Sustainability” ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ 

ที่ประชุมยังหารือเรื่องการพิจารณารับฟิลิปปินส์เข้าร่วมเป็นภาคีในกรอบ ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS) เพื่อส่งเสริมการขายกองทุนรวมข้ามพรมแดนระหว่างสมาชิกอาเซียน เพิ่มตราสารศุกูก (Sukuk) ลงในกรอบการเผยแพร่บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ข้ามกัน และติดตามความคืบหน้าการประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศผลการประเมินได้ในช่วงต้นปี 2563 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับพัฒนาการใหม่ๆ ในตลาดทุน 

นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมการประชุม ACMF ระดับเลขาธิการ โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในฐานะประธาน ACMF จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต

 

AO08529

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!