หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaDBBkumpucha

วีรศักดิ์ เตรียมนำ รมช. พาณิชย์กัมพูชาลงพื้นที่โชว์ศักยภาพสินค้าเกษตรไทย ปูทางยกระดับการค้าไทย-กัมพูชา ทะยาน 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563

     รมช.พาณิชย์ เครื่องร้อนส่งจดหมายเชิญ รมช.พาณิชย์กัมพูชาร่วมลงพื้นที่ดูศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไทยที่จังหวัดสระบุรีปลายสัปดาห์นี้ หลังมอบนโยบายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเร่งขยายความร่วมมือทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ปูทางเพิ่มมูลค่าการค้าสองฝ่ายให้ได้ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563

      นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ตนได้เชิญนาย สก โสเพียก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา นำคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระบุรี ที่ได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP ซึ่งเป็นแนวทางในการทำการเกษตรที่ช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการปัจจัยการผลิตจนถึงภายหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจในศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรของไทย ขยายความร่วมมือและลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน และในวันเดียวกันจะนำ รมช. พาณิชย์กัมพูชาและคณะ ไปเยี่ยมชม “ตลาดไท” เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการตลาดกลางที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครอบคลุมสินค้าทั้งผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ จากทั่วประเทศ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยผลักดันให้มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศให้ถึงเป้าหมาย 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้ในปี 2563

      นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เสริมว่า หลังจากที่ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าการค้าไทย-กัมพูชา โดยการขยายความร่วมมือและลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า และส่งเสริมสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระหว่างกัน ทั้งนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงได้จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา (Capacity Building Program for Officials from the Ministry of Commerce of Cambodia) ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 ที่ต้องการผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศให้ได้ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563

      นางอรมน เพิ่มเติมว่า ความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการดำเนินการ โดยในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยจะนำนาย สก โสเพียก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาและคณะศึกษาดูงาน ณ แหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระบุรี ที่ได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP ซึ่งเป็นแนวทางในการทำการเกษตรที่ช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตฐานที่กำหนด ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการปัจจัยการผลิตจนถึงภายหลังการเก็บเกี่ยว โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมให้ความรู้ในเรื่องการควบคุมคุณภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยแก่คณะของกัมพูชาด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของการค้าโลกในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึ้น การลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการนำแนวทาง GAP ไปใช้ รวมทั้งเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

     ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำคณะของกัมพูชาศึกษาดูงาน ณ ตลาดไท เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการตลาดกลางที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในอาเซียน นอกจากนี้ ตลอด 4 วันของโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานในครั้งนี้ ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการและการส่งเสริมตลาดภายในประเทศของไทย การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการเล่าประสบการณ์การจัดทำเว็บไซต์รวบรวมสินค้าของไทย Thaitrade.com รวมทั้งมีการศึกษาดูงานที่ Amazon Global Selling บริษัทระดับโลกที่ประสบความสำเร็จด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย ทั้งนี้ เชื่อว่าความสำเร็จของโครงการไม่เพียงแต่จะมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ ให้สามารถเติบโตไปสู่มูลค่าการค้าที่ตั้งเป้าหมายไว้โดยเร็วเท่านั้น แต่จะช่วยสร้างมิตรไมตรีในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้พร้อมเดินหน้าไปด้วยกันในฐานะประชาชนอาเซียนอีกด้วย

       ในปี 2561 กัมพูชาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของไทยในอาเซียน และอันดับที่ 18 ของไทยในโลก ในปี 2561 การค้ารวมไทย-กัมพูชา มีมูลค่า 8,387.97 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 35.54 โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 6,851.96 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 การค้ารวมไทย-กัมพูชา อยู่ที่ 5,063.82 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.52 ทั้งนี้ คาดว่าการประชุม JTC ครั้งที่ 7 ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปี 2563 อีกด้วย

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!