หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

1aaaDBสรยะ รวมเปนวทยากร

รัฐมนตรีฯ สุริยะ ร่วมเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์บรรยายพิเศษ 'ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย ภายใต้รัฐบาลผสม'

    นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ บรรยายพิเศษงาน Dinner Talk ภายใต้หัวข้อ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย ภายใต้รัฐบาลผสม จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมี นางสาวสุธารัตน์ เกษร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ให้การต้อนรับ ณ สโมสรทหารบก

     รัฐมนตรีฯ สุริยะ กล่าวว่า กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไทย ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการยกระดับผลิตภาพการผลิต ควบคู่ไปกับการกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจฐานราก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเร่งขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ ทุกสาขา ทุกระดับ และทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้นโยบาย "5 เครื่องยนต์ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องยนต์แรก คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S-Curve) เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV) เครื่องยนต์ที่ 2 คือ การยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ให้เติบโตและเข้มแข็งด้วยการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เครื่องยนต์ที่ 3 คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Special Economic Zone) เพื่อยึดโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมกับศักยภาพเชิงพื้นที่และกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค

      โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ เครื่องยนต์ที่ 4 คือ การส่งเสริมการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environment) โดยมุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการผ่านโครงการ Factory 4.0 ยกระดับสถานประกอบการสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเครื่องยนต์ที่ 5 เครื่องยนต์สุดท้ายที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก คือ การปฏิรูปกระทรวงอุตสาหกรรมไปสู่ Smart Government โดยการเร่งนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริการและปฏิบัติงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในทุกมิติ เช่น ระบบการยื่นขอใบอนุญาตออนไลน์ ซึ่งการปฏิรูปนี้จะเกิดขึ้นทั่วประเทศภายในปีนี้

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!