หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

FITCH12 27ฟิทช์ ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์เป็น ‘มีเสถียรภาพ’ และคงอันดับเครดิตที่ ‘AA-(tha)’

     ฟิทช์ เรทติ้งส์ – กรุงเทพฯ – 9 สิงหาคม 2562: บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็น’แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ’ จากเดิม ‘แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ’และพร้อมกันนี้ฟิทช์ได้คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAM ที่ ‘AA-(tha)’

 

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

     การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นผลมาจากการทบทวนการคาดการณ์ของฟิทช์ในด้านระยะเวลาของแผนการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน BAM ของภาครัฐ (privatisation) โดยฟิทช์มองว่ายังไม่มีความชัดเจนมากพอที่แผนการลดสัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐดังกล่าวจะสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะสั้น แต่อย่างไรก็ตาม ฟิทช์ ยังคงเชื่อว่าแผนการดังกล่าวยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในระยะปานกลาง อนึ่งฟิทช์ได้ให้แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบแก่อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAM มาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสะท้อนถึงแผนการลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐโดยการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้หากมีสัญญาณหรือความชัดเจนมากขึ้นในด้านระยะเวลาของการเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ ฟิทช์อาจทำการประเมินผลกระทบต่ออันดับเครดิตได้ทุกเมื่อในอนาคต

        อันดับเครดิตภายในประเทศของ BAM มีปัจจัยในการพิจารณามาจากการสนับสนุนจากภาครัฐ โดย BAM มีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ซึ่งเป็นหน่วยงานของธนาคารแห่งประเทศไทย) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท BAM ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 เพื่อบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2540 แม้บทบาทในเชิงนโยบายของ BAM ได้ปรับตัวลดลงเนื่องจากภาคการเงินของประเทศไทยได้ฟื้นตัวจากภาวะวิกฤติดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้แผนการลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐดังกล่าว ยังเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ว่าภาครัฐไม่ได้มอง BAM ในฐานะองค์กรหลักของรัฐในระยะยาว

        อย่างไรก็ตาม BAM ยังคงมีบทบาทที่สำคัญในฐานะที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีผลกำไรที่สม่ำเสมอ อีกทั้ง BAM ยังคงได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านสิทธิประโยชน์ในด้านกฎเกณฑ์ เช่น การให้ตราสารหนี้ของบริษัทสามารถนับเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ได้และการได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีส่วนช่วยสนับสนุนความสามารถในการระดมเงินกู้ยืมและผลประกอบการของบริษัท

       อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ BAM อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัท เนื่องจากหุ้นกู้ประเภทดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท

 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

      อันดับเครดิตภายในประเทศของ BAM น่าจะได้รับผลกระทบจากแผนการลดสัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐและการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยอันดับเครดิตของ BAM อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบหากมีความชัดเจนหรือมีความคืบหน้ามากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของแผนการลดสัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐ ซึ่งระดับของการปรับลดอันดับเครดิตจะขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ของ BAM กับภาครัฐและสัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐในอนาคต

       ทั้งนี้ ฟิทช์ น่าจะทำการพิจารณาอันดับเครดิตของ BAM จากความแข็งแกร่งทางการเงินของตัวบริษัทเอง (Stand-alone) หากสัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐลดลงไปต่ำกว่า 50% และสิทธิประโยชน์ในด้านกฎเกณฑ์ถูกยกเลิก เนื่องจากการสนับสนุนพิเศษที่นอกเหนือจากการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) จากภาครัฐนั้นอาจไม่สามารถพึ่งพาได้ โดยในกรณีดังกล่าวจะส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAM ถูกปรับลดอับดับลงหลายอันดับ อีกทั้ง ปัจจัยในการพิจารณาอันดับเครดิตจะขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของฟิทช์ต่อโครงสร้างเครดิตและฐานะทางการเงินโดยรวมของบริษัทในอนาคตด้วย

       การยกเลิกแผนการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน BAM และสัญญาณที่บ่งชี้ว่าภาครัฐจะยังคงให้การสนับสนุนในระยะยาว โดยการคงสัดส่วนการถือหุ้นใน BAM ของภาครัฐไว้ในระดับเดิม รวมทั้งการคงผลประโยชน์ในด้านกฎเกณฑ์ที่เอื้ออำนวยต่อบริษัท อาจส่งผลให้มีการทบทวนอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทใหม่

       การเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAM น่าจะส่งผลกระทบในทางเดียวกันต่ออันดับเครดิตของหุ้นกู้

 

รายละเอียดทั้งหมดของอันดับเครดิตมีดังต่อไปนี้:

     - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับเครดิตที่ ‘AA-(tha)’; ปรับเป็น “แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” จาก “แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ”

     - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับเครดิตที่ ‘F1+(tha)’

     - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน คงอันดับเครดิตที่ ‘AA-(tha)’

Fitch Revises Outlook on BAM to Stable; Affirms 'AA-(tha)'

 

Fitch Ratings - Bangkok - 09 August 2019:

        Fitch Ratings (Thailand) has revised its Outlook on Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited's (BAM) National Long-Term Rating to Stable from Negative and has affirmed BAM's National Long-Term Rating at 'AA-(tha)'.

 

KEY RATING DRIVERS

     The Outlook revision was based on Fitch's re-assessment on the timing of BAM's privatisation. There is still insufficient evidence that privatisation could occur in the short term, in Fitch's view. Nonetheless, Fitch believes that the likelihood of privatisation remains over the medium term. Fitch had placed its Negative Outlook on BAM's National Long-Term Rating in 2014, to reflect the plan to partially privatise BAM in a stock-exchange listing. A rating action could be triggered if there is a clearer prospect on the timing of privatisation.

      BAM's ratings are driven by sovereign support. BAM is fully owned by the Financial Institutions Development Fund (FIDF), which is a unit of the Bank of Thailand. BAM was established in 1998 to manage distressed assets arising from the 1997 financial crisis, although its policy role has gradually diminished as Thailand's financial sector has recovered. Moreover, the privatisation plan suggests the state does not see BAM as a long-term core holding. Nonetheless, BAM has an important role as the country's largest distressed asset manager, with consistent profitability. BAM has benefited from ongoing state support, as evident by regulatory advantages, such as its notes being classified as liquid assets as well as tax exemptions. This supports BAM's funding ability and profitability.

       BAM's senior bonds are rated at the same level as its National Long-Term Rating as they represent its unsubordinated and unsecured obligations.

 

RATING SENSITIVITIES

       BAM's rating is sensitive to the prospect of privatisation and changes in the shareholding structure. The rating could be negatively affected if there is a more material evidence or significant progress of the privatisation. The extent of the downgrade would depend on BAM's continued linkage with the state and level of ownership. Fitch would rate BAM on a standalone basis if the state's shareholding fell below 50% and BAM's regulatory advantages were removed, as extraordinary support from the government could not be relied upon. This could see BAM's National Long-Term Rating downgraded by multiple notches. The final rating would also depend on Fitch's expectations on BAM's long-term credit profile.

      A reversal of the plan to partially privatise BAM and signs of a long-term commitment by the state to maintain its shareholding in BAM and BAM's regulatory advantages would lead to a possible re-assessment of the National Long-Term Rating.

       Any changes to BAM's National Long-Term Rating will have a similar effect on the issue ratings.

Additional information is available on www.fitchratings.com

 

FITCH RATINGS ANALYSTS

Primary Rating Analyst

Patchara Sarayudh

Director

+66 2 108 0152

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Ventures, Level 17 57 Wireless Road, Lumpini

Bangkok 10330

Secondary Rating Analyst

Jackerin Jeeradit

Associate Director

+66 2 108 0163

Committee Chairperson

Mark Young

Managing Director

+44 20 3530 1318

APPLICABLE CRITERIA

National Scale Ratings Criteria (pub. 18 Jul 2018)

Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 12 Oct 2018)

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!