หมวดหมู่: การศึกษา

SETกฤษฎา2

สุดยอดเยาวชนคนเก่งจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คว้าแชมป์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพันธมิตร จัดโครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 เวทีแสดงความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล รวมถึงประกันชีวิต การแข่งขันในปีนี้ น.ส.พิชญา ปรมาเวศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอด 11 ปีที่ผ่านมาโครงการได้บ่มเพาะเยาวชนไทยกว่า 45,000 คน ให้เติบโตเป็นเพชรเม็ดงามทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 5,641 คนทั่วประเทศ

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการสำคัญในการปลูกฝังหลักคิดด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินขั้นพื้นฐาน (Financial Literacy) แก่เยาวชนไทย โดยได้ร่วมมือกับมูลนิธิร่มฉัตร องค์กรพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เป็นปีที่ 11 เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล รวมถึงประกันชีวิต ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญ นับเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในอีกรูปแบบหนึ่ง การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ในปีนี้มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันสูงสุดเป็นประวัติการณ์รวม 5,641 คน จากสถานศึกษา 1,266 แห่งทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันเยาวชนไทยให้ความสนใจเรื่องของการวางแผนการเงินและการออมอย่างมาก จากการทำงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการปลูกฝังความสำคัญของ Financial Literacy มาต่อเนื่อง

ในปีนี้การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎได้เพิ่มความเข้มข้น โดยเน้นให้นักเรียนได้ใช้ศักยภาพการคิดเชิงวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ในการนำเสนอผ่านกรณีศึกษา นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังทักษะด้านการออมและการวางแผนการเงิน ภายใต้หลัก 4 รู้ สู่ความมั่งคั่ง ผ่านนิทรรศการจำลองจากพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน “INVESTORY” รวมทั้งมีเครื่องมือสำหรับการวางแผนทางการเงินให้กับครูและผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้ทดลองใช้ด้วย

การแข่งขันในปีนี้  สุดยอดเยาวชนคนเก่งที่ได้รับรางวัลเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ได้แก่

•  ระดับประถมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศเหรียญทอง  

ด.ช. ณณัฐรัชต์ แวววีรคุปต์         โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

•  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง  

ด.ญ. วรินทร พิมลศรี                  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จังหวัดกรุงเทพฯ

•  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศเหรียญทอง  

ด.ญ. สุตาภัทร ตั้งอมรสิทธิชัย     โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

•  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง  

น.ส. พิชญา ปรมาเวศ                 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

 

รางวัลการแข่งขันสูงสุดในปีนี้ สำหรับผู้ชนะเลิศเหรียญทองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1–3 ในระดับมัธยมศึกษา พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับทุนศึกษาดูงานต่างประเทศอีกด้วย รวมมูลค่ารางวัลกว่า 1 ล้านบาท

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และปีนี้เป็นปีแรกที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาเป็นผู้ร่วมจัดและยังมีองค์กรที่ร่วมสนับสนุน ได้แก่ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โดยตลอดระยะเวลา 11 ปี มีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันแล้วกว่า 45,000 คน 

โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ในปีนี้ยังมีการจัดการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคมนี้ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่วันนี้-25 กันยายน 2562 รวมทั้งติดตามผลการแข่งขันระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือได้ที่ www.set.or.th/pheteconหรือสอบถาม SET Contact Center 0 2009 9999

 

AO08495

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!