หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

SETประพนธตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. มิตรสิบ ลิสซิ่ง (MITSIB) เริ่มซื้อขาย 11 มิ.ย. นี้

     บมจ. มิตรสิบ ลิสซิ่ง ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่และรถเพื่อการพาณิชย์ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 11 มิ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 1,667.5 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า MITSIB

      นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)เปิดเผยว่า ยินดีต้อนรับ บมจ. มิตรสิบ ลิสซิ่ง เข้า จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงิน โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า 'MITSIB'ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562

     MITSIB ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่ทั้งแบบรถป้ายแดงและรถมือสอง รวมถึงให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถโดยสารประจำทาง รถบรรทุก เป็นต้น บริษัทมีนโยบายจัดเตรียมรถแท็กซี่มิเตอร์ป้ายแดงตามโครงการ TAXI OK รวมทั้งมีบริการต่อ พ.ร.บ. ทะเบียนรถ และตรวจสอบสภาพรถเป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมทุนกับพันธมิตรจัดตั้งบริษัท แอพ แท็กซี่ จำกัด เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกรถแท็กซี่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ 'APPTaxi'อีกด้วย

       MITSIB มีทุนชำระแล้ว 333.5 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 500 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 167 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่าย  138.95 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 25.05 ล้านหุ้น และพนักงานของบริษัท 3 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ในราคาหุ้นละ 2.5 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 417.5 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,667.5 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 30.4 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (1 เมษายน 2561-31 มีนาคม 2562) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.08 บาท มีบมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

       นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. มิตรสิบ ลิสซิ่ง (MITSIB) เปิดเผยว่า บริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อกลไกในการควบคุมความเสี่ยง ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ การบริหารและติดตามหนี้ รวมถึงมีทีมงานทำการสำรวจตลาดเพื่อวิเคราะห์คู่แข่งและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภครวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้คงอยู่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

       ทั้งนี้ MITSIB มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO 3 อันดับแรก ประกอบด้วย กลุ่มครอบครัวยงค์สงวนชัย ถือหุ้น 38% กลุ่มครอบครัวมั่งมี ถือหุ้น 6.75 % และกลุ่มครอบครัวเลียวตระกูล ถือหุ้น 4.17% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย

        รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.mitsibleasing.com และ www.set.or.th

SET… Make it Work for Everyone

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!