หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 ผลการตรวจสอบยืนยันความก้าวหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของไทย

      คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการตรวจสอบยืนยันความก้าวหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

 

สาระสำคัญ ดังนี้

      1. ผู้ตรวจสอบขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (international Civil Aviation Organization หรือ ICAO ) เข้ามาดำเนินการตรวจสอบยืนยันความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบิน พลเรือนของไทย (Full ICAO Coordinated Validation Mission หรือ Full ICVM ) ระหว่างวันที่ 13 - 22 พฤษภาคม 2562

      2. คณะผู้ตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบใน 8 ประเด็นสำคัญ (Critical Elements) ได้แก่ กฎหมายหลักที่ใช้ในการกำกับดูแล กฎระเบียบระดับรอง ระบบการบริหารจัดการในการกำกับดูแล คุณสมบัติและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค คู่มือและแนวทางปฏิบัติ การออกใบอนุญาตและใบรับรอง การตรวจติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการ และมาตรการในการจัดการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยได้ตรวจสอบในด้านต่างๆรวม 7 ด้าน (Area) ได้แก่ ด้านกฎหมายและระเบียบด้านการจัดการองค์กรกำกับดูแลด้านการออกใบอนุญาต ผู้ประจำหน้าที่ ด้านการปฏิบัติการบิน ด้านความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน ด้านบริการการเดินอากาศและด้านสนามบินที่

     3. สรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้น (Preliminary Debriefing) ของคณะผู้ตรวจสอบพบว่า ระดับประสิทธิผลของการนำมาตรฐาน ICAO มาใช้บังคับในประเทศ (Effective Implementation หรือ EI) ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65.07 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ ICAO กำหนด คือร้อยละ 60

      4. ผลการตรวจสอบครั้งนี้สามารถชี้ชัดได้ว่า ในระยะเวลาประมาณ 4 ปี ระดับ EI ของประเทศได้เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า กล่าวคือ เมื่อประเทศไทยได้รับธงแดงในเดือนมิถุนายน 2558 ค่า EI ของไทยคิดเป็นร้อยละ 34.20 หลังจากนั้น กพท. ได้ใช้ระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน ในการปลดธงแดงและเพิ่มค่า EI เป็นร้อยละ 41.46 และใน 1 ปี 7 เดือนต่อมา ค่า EI ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65.07 ซึ่งทัดเทียมกับค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก ICAO ทั้งหมด 193 ประเทศ จึงถือได้ว่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านการบินของไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับเดียวกับมาตรฐานโลกแล้ว

       5. คณะผู้ตรวจสอบของ ICAO ได้แสดงความชื่นชมกับความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องได้อย่างเป็นรูปธรรม จริงจังและเป็นระบบ ภายในระยะเวลาไม่นาน ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินที่สูงถึงร้อยละ 65.07 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนด้านนโยบายจากรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม รวมทั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการเดินอากาศที่สอดคล้องกับกฎกติกาขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ของ กพท. และความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการร่วมกันแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสำเร็จ ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรม การบินของไทย

     ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!