หมวดหมู่: มติ ครม.

GOVนโยบายร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

       เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการของร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

 

สาระสำคัญ

        การปรับรูปแบบการควบคุมการจัดเก็บภาษี จากการใช้ระบบมาตรวัดเป็นการใช้รหัสควบคุม บนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) ในรูปแบบของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. 2560 โดยร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้

       1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดง การเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่งและมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้รูปภาพรหัสแท่งสองมิติ (2D bar code) ขนาดไม่ต่ำกว่า 0.35 x 0.75 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 0.45 x 0.90 เซนติเมตร ทำด้วยหมึกป้องกันการปลอมแปลงสีดำ ทางด้านขวามีอักษร “TH” โดยมีรหัสที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละเครื่องหมาย เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบสินค้าสุรา เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร

      2. ร่างกฎกระทรวงการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดวิธีการใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว โดยให้ปิดหรือพิมพ์หรือดำเนินการอื่นใดตามวิธีการที่อธิบดีประกาศประกาศกำหนด

      ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่เสนอในครั้งนี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงินและงบประมาณ คือ การปรับรูปแบบการควบคุมการจัดเก็บภาษีสินค้าสุราแช่ โดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ ที่มีระบบ Track & Trace ในครั้งนี้ แม้จะส่งผลให้มีต้นทุนในการบริหารการจัดเก็บภาษีสูงขึ้น โดยมีต้นทุนต่อหน่วยในการพิมพ์เครื่องหมายและการบริหารข้อมูลประมาณ 0.22 บาท แต่จะทำให้มีระบบที่สามารถใช้ในการติดตามและตรวจสอบสินค้าสุราแช่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีสุรามากยิ่งขึ้น

    ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!