หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2 copyร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต พ.ศ. ....

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับ เจ้าพนักงานสรรพสามิต พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินดำเนินการต่อไปได้

 

สาระสำคัญของร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

กำหนดชนิดของเครื่องแบบและส่วนประกอบของเครื่องแบบพิเศษสำหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต

1. กำหนดชนิดของเครื่องแบบพิเศษเจ้าพนักงานสรรพสามิตชายและเจ้าพนักงานสรรพสามิตหญิงเป็น 7 ชนิด ได้แก่ เครื่องแบบปฏิบัติงานสีน้ำเงินดำ เครื่องแบบปฏิบัติงานสีกากี เครื่องแบบลำลองสีน้ำเงินดำเครื่องแบบลำลองสีกากี เครื่องแบบตรวจค้นสีน้ำเงินดำ เครื่องแบบตรวจค้นสีกากี และเครื่องแบบภาคสนาม สีน้ำเงินดำ

2. กำหนดส่วนประกอบของเครื่องแบบพิเศษ

2.1 กำหนดแบบหมวกเจ้าพนักงานสรรพสามิตชาย เป็น 5 แบบ เช่น หมวกทรงหม้อตาลสีน้ำเงินดำ และหมวกทรงหม้อตาลสีกากี และเจ้าพนักงานสรรพสามิตหญิงเป็น 5 แบบ เช่น หมวกพับปีกสีน้ำเงินดำหมวกพับปีกสีกากี และหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีน้ำเงินดำ

2.2 กำหนดแบบเสื้อเจ้าพนักงานสรรพสามิตชาย เป็น 6 แบบและเจ้าพนักงานสรรพสามิตหญิง เป็น 7 แบบ เช่น เสื้อคอพับสีน้ำเงินดำ เสื้อคอพับสีกากีและเสื้อคอพับสีขาว

2.3 กำหนดแบบกางเกงเจ้าพนักงานสรรพสามิตชาย และเจ้าพนักงานสรรพสามิตหญิงเป็น 3 แบบ เช่น กางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ กางเกงขายาวสีกากี และกางเกงขายาวสีน้ำเงินดำแบบฝึก

2.4 กำหนดแบบเข็มขัดเจ้าพนักงานสรรพสามิตชาย และเจ้าพนักงานสรรพสามิตหญิง เป็น 3 แบบ เช่น เข็มขัดด้ายถักสีน้ำเงินดำ เข็มขัดด้ายถักสีกากี และเข็มขัดหนังสีดำ

2.5 กำหนดแบบรองเท้าเจ้าพนักงานสรรพสามิตชายเป็น 3 แบบ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ และรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดำชนิดผูกเชือก และเจ้าพนักงานสรรพสามิตหญิง เป็น 2 แบบเช่น รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำแบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลายส้นสูง และรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดำชนิดผูกเชือก

         ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!