หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV9ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....

      คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

     ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ดังนี้

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน/การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง

 

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน

1. สำนักงานเลขานุการกรม

2. สถาบันบำราศนราดูร

3. สถาบันราชประชาสมาสัย

4. สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12

6. กลุ่มตรวจสอบภายใน

7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

8. กองการเจ้าหน้าที่

9. กองคลัง

10. กองแผนงาน

11. สำนักระบาดวิทยา

12. สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

13. สำนักโรคติดต่อทั่วไป

14. สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

15. สำนักโรคไม่ติดต่อ

16. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง

 

คงเดิม

- สำนักงานเลขานุการกรม

- สถาบันบำราศนราดูร

- สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12

- กลุ่มตรวจสอบภายใน

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

เปลี่ยนชื่อ

- กองบริหารทรัพยากรบุคคล

- กองบริหารการคลัง

- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

- กองระบาดวิทยา

- กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

- กองโรคติดต่อทั่วไป

- กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

- กองโรคไม่ติดต่อ

- กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

ตั้งใหม่

- กองวัณโรค

- กองกฎหมาย

- กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

- กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

         ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!