หมวดหมู่: คลัง

MOFพรชย ฐระเวชดัชนี ความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

    ดัชนี RSI เดือนพฤษภาคม 2562 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังคงขยายตัวดีทั่วทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ

      นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ว่า “การประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดล่าสุด จากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ เป็นสำคัญ”

    ดัชนี ความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือ ทิศทางการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ 70.4 โดยใน 6 เดือนข้างหน้า จะได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เนื่องจากคาดว่าจะมีกำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้น และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น ประกอบกับภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมีแนวโน้มดีขึ้นจากการจัดงานเทศกาลและใกล้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีมาอยู่ที่ 69.7 จากแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการที่ดี เนื่องจากคาดว่าภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวจากการรองรับการขยายตัวของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก(Eastern Economic Corridor: EEC) ประกอบกับภาคการบริการภาคว่าจะขยายตัวจากการขยายและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ทันสมัย สะดวกสบายและการดูแลความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

      สำหรับ ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีมาอยู่ที่ 69.4 เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มที่ดีของภาคการเกษตรและภาคการจ้างงาน โดยภาคเกษตรคาดว่าเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ และปริมาณผลผลิตภาคเกษตรมีแนวโน้มขยายตัวจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของภาคการจ้างงาน คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของภาคเกษตรและภาคบริการ สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตกขยายตัวจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ 65.4 โดยจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรเป็นหลัก

      ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวตามเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งที่จะมีทิศทางที่ชัดเจน และมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในส่วนของภาคเกษตร คาดว่าปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูก ประกอบกับการดำเนินนโยบายด้านการเกษตรต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่องช่วยให้ด้านการเกษตรดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง มีแนวโน้มการเติบโตอยู่ที่ 65.3 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการบริการและภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยคาดว่าภาคบริการจะขยายตัวจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในการพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปีผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการอื่นๆ

      ส่วนภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการหลังการเลือกตั้ง และเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาล เศรษฐกิจโดยรวมและการส่งออกจะดีขึ้น สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ มีแนวโน้มการเติบโตอยู่ที่ 61.9 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการเกษตรและภาคการลงทุนเป็นหลัก ในส่วนของธุรกิจภาคการเกษตร มีสัญญาณขยายตัวดี เนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงด้านการเมืองและเศรษฐกิจมีทิศทางบวกรวมถึงปัจจัยด้านสภาพอากาศน่าจะทำให้ผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น ในส่วนของภาคการลงทุน คาดว่าจะขยายตัวเนื่องจากบริษัทเอกชนภาคบริการเริ่มมีการตื่นตัวในการพัฒนา และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น คาดว่าจะส่งผลให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมห้องพักและบริษัทนำเที่ยวในปี 2562 สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 61.7 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม

ตารางสรุปดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2562 (ณ เดือนพฤษภาคม 2562)

    กทม. และปริมณฑล    ภาคตะวันออก    ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ    ภาคใต้    ภาคกลาง    ภาคเหนือ    ภาคตะวันตก

ภาพรวม                              

  ดัชนีความเชื่อมั่น

  อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค    61.7    69.7    69.4    61.9    65.3    70.4    65.4

ดัชนีแนวโน้มรายภาค                           

  1) ภาคเกษตร    62.4    69.4    71.4    65.2    56.1    65.2    68.1

  2) ภาคอุตสาหกรรม    70.1    81.2    71.0    56.9    69.8    75.6    69.8

  3) ภาคบริการ    66.8    70.0    64.8    61.1    72.4    75.4    64.7

  4) ภาคการจ้างงาน    56.7    64.9    71.4    60.1    64.7    67.1    60.6

  5) ภาคการลงทุน    52.5    63.0    68.4    66.1    63.5    68.8    63.6

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!