หมวดหมู่: เกษตร

1.acAACHAกยท

กยท.ดันสถาบันเกษตรกรฯ อีสาน ก้าวสู่บทบาทผู้ค้ายางก้อนถ้วยคุณภาพดี โรงงาน-ตลาดกลางยางฯ พร้อมรับซื้อในราคาเหมาะสมชี้นำตลาด

     ​ ​ ​ เมื่อระหว่างวันที่ 6-7มิถุนายน 2562 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดสัมมนาผู้นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระยะเริ่มต้น พัฒนา ก้าวหน้า ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น มุ่งผลักดันสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสาน สู่บทบาทผู้ค้ายางก้อนถ้วยที่ผลิตยางดี มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ย้ำ โรงงาน - ตลาดกลางยางฯ ของ กยท.พร้อมรับซื้อวัตถุดิบยางในราคาที่เหมาะสมชี้นำตลาด

         นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่าแนวทางการรักษาเสถียรภาพราคายางอีกหนึ่งแนวทาง คือ การควบคุมปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเกษตรกรต้องผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพที่ดี ตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ และต้องรวมกลุ่มขายยางเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองในตลาด จะทำให้เกษตรกรขายยางได้ในราคาที่สูงขึ้น ทั้งนี้ กยท.โดยกองจัดการโรงงาน5และตลาดกลางยางพารา จ.หนองคาย จะรับซื้อยางก้อนถ้วยและเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างบริษัทเอกชนแปรรูปยางกับเกษตรกรชาวสวนยาง

               “กยท. เองก็จะรับซื้อยางในราคาที่เหมาะสมชี้นำตลาด และพร้อมให้การสนับสนุนเงินแก่สถาบันเกษตรกร สำหรับนำไปปรับปรุงการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพยางให้ดีขึ้น เช่น การขอเงินสนับสนุนเพื่อนำไปซื้อเครื่องจักรแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นยางเครป ซึ่งสามารถนำมาขายให้โรงงานของ กยท. แปรรูปเป็นยางแท่ง STR20ต่อไป”

       ผู้ว่าการ กยท.กล่าวเพิ่มเติมว่าในงานสัมมนาครั้งนี้ กยท.ได้ลงนามความร่วมมือกับผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง4สถาบัน ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำยืน จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางแคนดง จำกัด และสหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด เพื่อเป็นช่องทางในการซื้อขายผลผลิตยางของสถาบันเกษตรกรฯ ผ่านตลาดยางพาราและโรงงานรับซื้อยางของ กยท. ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยใช้กลไกตลาด นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง สร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับมาตรฐานคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของตลาด

      กยท.ได้วางแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางลดต้นทุนการผลิต โดยการปลูกยางในพื้นที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ลดพื้นที่ปลูกยางด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทน เป้าหมายปีละ400,000ไร่ สำรวจพันธุ์ยางดีและนำมาปลูกทดแทนพันธุ์ยางเก่า เพื่อให้ได้น้ำยางที่มีคุณภาพ รวมถึงการจัดการภายในสวนยางที่ถูกต้อง เช่น การใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี ลดการใช้สารเคมีและสารกำจัดวัชพืช ตลอดจนดูแลสภาพแวดล้อมในสวนยางนายเยี่ยมกล่าวทิ้งท้าย

​      นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรกล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ กยท.ให้ความรู้แก่สถาบันเกษตรกรในเรื่องการบริหารจัดการสวนยาง การผลิต และการจัดจำหน่ายจนถึงกระบวนการขนส่ง โดยเน้นการผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ตลอดจนสร้างความเข้าใจการดำเนินงานด้านธุรกิจของ กยท.และแผนธุรกิจ Long term contract ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ทำร่วมกับหน่วยธุรกิจ (BU)ซึ่ง กยท.คาดหวังให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรฯ ต่อไป

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!