หมวดหมู่: คลัง

GFIMS กระทรวงการคลังผลักดันมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน

     ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพและได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม มาหักเป็นรายจ่ายได้ เป็นจำนวน 1.25 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

     กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรผลักดันมาตรการภาษีดังกล่าว เพื่อช่วยกระตุ้นอุปสงค์การใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ซึ่งจะส่งผลดีในการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะพลาสติกและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยในคราวเดียวกัน รวมทั้งจะเป็นทางเลือกของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ทดแทนพลาสติกที่สลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้น

        มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพดังกล่าว เป็นหนึ่ง  ในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงการคลัง นอกเหนือจากมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษาป่าและสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างเหมาะสม โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

        ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!