หมวดหมู่: คลัง

MOFพรชย ฐระเวช copyเศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2562 ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องตามการใช้จ่าย

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนเมษายน 2562

    เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2562 ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องตามการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม การนำเข้าสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค และยอดจำหน่ายรถยนต์นั่ง ซึ่งขยายตัวสูงถึงร้อยละ 16.9 ต่อปี ประกอบกับการกลับมาขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่นำโดยนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น และมาเลเซียเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้ายังคงหดตัวร้อยละ -2.6 ต่อปี ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับมั่นคงทั้งภายในและภายนอก

     นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนเมษายน 2562 “เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2562 ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องตามการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม การนำเข้าสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค และยอดจำหน่ายรถยนต์นั่ง ซึ่งขยายตัวสูงถึงร้อยละ 16.9 ต่อปี ประกอบกับการกลับมาขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่นำโดยนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น และมาเลเซียเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้ายังคงหดตัวร้อยละ -2.6 ต่อปี ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับมั่นคงทั้งภายในและภายนอก” โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

      เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชนในเดือนเมษายน 2562 ยังคงขยายตัวจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่ง และการนำเข้าสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงปรับตัวลดลง โดยภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 1.6 ต่อปี และเมื่อปรับผลทางฤดูกาลออกพบว่าขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากเดือนก่อนหน้า ทำให้ 4 เดือนแรกของปีขยายตัวร้อยละ 1.6 ต่อปี

    ขณะที่การบริโภคสินค้าคงทนสะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งขยายตัวเร่งขึ้นเป็นร้อยละ 16.9 ต่อปี และเมื่อปรับผลทางฤดูกาลออกพบว่าขยายตัวร้อยละ 2.8 จากเดือนก่อนหน้า ทำให้ 4 เดือนแรกของปี ขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 14.6 ต่อปี ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1 ต่อปี ส่งผลให้ปริมาณรถจักรยานยนต์ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 62 หดตัวที่ร้อยละ -0.1 ต่อปี ปริมาณการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.4 ต่อปี และเมื่อปรับผลทางฤดูกาลออกพบว่าขยายตัวร้อยละ 6.7 ต่อเดือน ทำให้ 4 เดือนแรกยังขยายตัวได้ร้อยละ 2.1 ต่อปี สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวลงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 66.2

       เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนในเดือนเมษายน 2562 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนที่แล้วจากการลงทุนหมวดเครื่องมือเครื่องจักร ขณะที่การลงทุนในหมวดก่อสร้างชะลอตัว สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 3.7 ต่อปี และเมื่อปรับผลทางฤดูกาลพบว่าขยายตัวร้อยละ 3.3 ต่อเดือน ทำให้ 4 เดือนแรกของปีขยายตัวที่ร้อยละ 8.0 ขณะที่ปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 1.6 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ปริมาณนำเข้าสินค้าทุนสะสม 4 เดือนแรกยังคงหดตัว เป็นผลจากการหดตัวอย่างมากในสามเดือนก่อนหน้า ส่วนการลงทุนในหมวดก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ หดตัวที่ร้อยละ -5.4 ต่อปี แต่เมื่อปรับผลทางฤดูกาลออกพบว่าขยายตัวร้อยละ 0.7 ต่อเดือน ภาษีการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์หดตัวที่ร้อยละ -20.0 ต่อปี และเมื่อปรับผลทางฤดูกาลออกพบว่าหดตัวร้อยละ –14.0 จากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างขยายตัวที่ร้อยละ 0.7 ต่อปี

      อุปสงค์จากต่างประเทศในเดือนเมษายน 2562 ยังคงหดตัว สะท้อนจากการส่งออกสินค้าหดตัวตามการหดตัวของสินค้าในหมวดอุตสาหกรรม โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แต่ยังคงหดตัวร้อยละ -2.6 ต่อปี ทำให้ 4 เดือนแรกหดตัวร้อยละ -1.9 ต่อปี ตลาดคู่ค้าสำคัญยังขยายตัวได้ดี ได้แก่ สหรัฐฯ อินเดีย CLMV มาเลเซีย และฮ่องกง ส่วนมูลค่าการนำเข้าสินค้าหดตัวชะลอลงอยู่ที่ร้อยละ -0.7 ต่อปี ทำให้มูลค่านำเข้าช่วง 4 เดือนแรกของปียังคงหดตัวร้อยละ -1.1 ต่อปี แม้ว่าเดือนเมษายน 2562 ดุลการค้าขาดดุลมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ดุลการค้าช่วง 4 เดือนแรกของปี ยังคงเกินดุล 0.5 พันล้านสหรัฐฯ

      เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทานในเดือนเมษายน 2562 ส่งสัญญาณหดตัวในภาคเกษตร ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมยังขยายตัวได้ โดยภาคการเกษตรสะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร หดตัวร้อยละ -1.1 ต่อปี แต่เมื่อปรับผลทางฤดูกาลออกพบว่าดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวร้อยละ 3.5 จากเดือนก่อน ดัชนีราคาสินค้าในหมวดพืชผลสำคัญหดตัวร้อยละ -4.2 ต่อปี ขณะที่ดัชนีราคาในหมวดปศุสัตว์และหมวดประมงขยายตัวที่ร้อยละ 12.8 และ 0.6 ต่อปี ตามลำดับ

      สำหรับ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือนเมษายน 2562 มีจำนวน 3.2 ล้านคน ขยายตัวที่ร้อยละ 3.3 ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวจากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียญี่ปุ่น และมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนหดตัวที่ร้อยละ -8.9 ต่อปี ซึ่งนับเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ส่งผลให้ 4 เดือนแรกขยายตัวได้ร้อยละ 2.1 ต่อปี สำหรับรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศในเดือนเมษายนมีมูลค่า 164,112 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.9 ต่อปี ส่วนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมสะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวที่ร้อยละ 2.0 ต่อปี และดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 95.0 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า

        เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศในเดือนเมษายน 2562 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ต่อปี ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงทรงตัวที่ร้อยละ 0.6 ต่อปี สำหรับอัตราการว่างงาน อยู่ที่ร้อยละ 1.1 ของกำลังแรงงาน สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 อยู่ที่ร้อยละ 41.8 ต่อ GDP ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ 60 ต่อ GDP ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สำหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับมั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนเมษายน อยู่ในระดับสูงที่ 210.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!