หมวดหมู่: คลัง

MOF ลวรณ แสงสนทผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562)

     นายลวรณ  แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-เมษายน 2562) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,345,774 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 43,761 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4 และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 35,378 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 โดยเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่น และกรมสรรพากร การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรที่สูงกว่าประมาณการ จำนวน 34,770 22,235 20,986 และ 6,026 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.5 2.4 19.7 และ 10.3 ตามลำดับ

       ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิที่กระทรวงการคลังได้จัดทำสำหรับการติดตามและประเมินสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ (คาดการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2562) โดยพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลพบว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าคาดการณ์จำนวน 11,777 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 โดยการจัดเก็บรายได้ทุกหน่วยงานใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ สำหรับในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ กระทรวงการคลังจะติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาลเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Government’s Net Revenue Collection: The First 7 Months of Fiscal Year 2019 (October 2018 -April 2019)

     Mr.Lavaron Sangsnit, Director-General of the Fiscal Policy Office and Spokesperson of the Ministry of Finance, stated that the government’s net revenue collection in the first 7 months of fiscal year 2019 (October 2018 – April 2019), was 1,345,774 million baht, which was 43,761 million baht or 3.4% higher than the same period of last year and 35,378 million baht or 2.7% higher than revenue target. This was mainly the result of revenue collection from other agencies, revenue collection from Revenue Department, remittances from State-owned enterprises and revenue collection from Customs Department exceeding target by 34,770 22,235 20,986 and 6,026 million baht or 35.5% 2.4% 19.7% and 10.3% respectively.

     When compared to MOF’s estimation (as of March 2019), which is used for the purpose of revenue monitoring and evaluation by taking current economic situations and variables that affect government’s revenue collection into consideration, net revenue collection in the first 7 months of fiscal year 2019 was 11,777 million baht or 0.9% higher than estimated. Revenue collection from all departments were in accordance with MOF’s estimation. For the rest of this fiscal year, MOF will closely monitor the revenue collection in order to achieve the revenue target.

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562)

      นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,336,783 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,956,666 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 236,778 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 263,956 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562

(ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562)

                                                                                                                                             หน่วย: ล้านบาท

 7 เดือนแรก เปรียบเทียบ

 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2561 จำนวน ร้อยละ

 1. รายได้ 1,336,783 1,294,670 42,113 3.3
 2. รายจ่าย 1,956,666 1,844,576 112,090 6.1
 3. ดุลเงินงบประมาณ (619,883) (549,906) (69,977) (12.7)
 4. ดุลเงินนอกงบประมาณ 13,625 (30,801) 44,426 144.2
 5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (3+4) (606,258) (580,707) (25,551) (4.4)
 6. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 236,778 334,818 (98,040) (29.3)
 7. ดุลเงินสดหลังกู้ (5+6) (369,480) (245,889) (123,591) (50.3)
 8. เงินคงคลังปลายงวด 263,956 277,869 (13,913) (5.0)

หมายเหตุ: ตัวเลขเบื้องต้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ที่มา: กรมบัญชีกลาง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3563 3558

Government’s Fiscal Balance Report: The First 7 Months of Fiscal Year 2019 (October 2018 – April 2019)

         Mr. Lavaron Sangsnit, Director–General of the Fiscal Policy Office and Ministry of Finance’s Spokesperson stated that in the first 7 months of fiscal year 2019 (October 2018 – April 2019), the government has received 1,336,783 million baht in revenue. The government budget disbursement was at 1,956,666 million baht. To finance such deficit, the government has borrowed 236,778 million baht. Therefore, the treasury reserve at the end of April 2019 was at 263,956 million baht.

               Government’s Fiscal Balance on Cash Basis Report: The First 7 Months of Fiscal Year 2019

(October 2018 – April 2019)

                                                                                                                                              Unit: Million Baht

 First 7 Months Change (%yoy)

 2019 2018 Amount Percent

 1. Revenue 1,336,783 1,294,670 42,113 3.3
 2. Expenditure 1,956,666 1,844,576 112,090 6.1
 3. Budgetary Balance (619,883) (549,906) (69,977) (12.7)
 4. Non Budgetary Balance 13,625 (30,801) 44,426 144.2
 5. Cash Balance (3+4) (606,258) (580,707) (25,551) (4.4)
 6. Deficit Financing 236,778 334,818 (98,040) (29.3)
 7. Cash Balance after Financing (5+6) (369,480) (245,889) (123,591) (50.3)
 8. Treasury Reserve 263,956 277,869 (13,913) (5.0)

As of May 15th, 2019

Source: Comptroller General’s Department and Fiscal Policy Office

Tel.: 0 2273 9020 # 3558, 3563

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!