หมวดหมู่: ธปท.

BOA copyกนง.จับตาหนี้เสียสินเชื่อรถยนต์ใกล้ชิด หวั่นเพิ่มจุดเสี่ยงระบบการเงิน

 ธปท.เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง) ระบุคนไทยยังก่อหนี้จากการซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น และยังมีหนี้เสียจากสินเชื่อรถยนต์ ที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นจุดเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบการเงินในอนาคตได้ ส่วนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ยังถูกกดดันจากสงครามการค้า-การเมืองภายใน ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเกาะติด

 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)ฉบับย่อ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 พ.ค.ที่ผ่านมา และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1.75% โดยคณะกรรมการฯ ได้อภิปรายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาดำเนินนโยบายการเงิน สรุปได้ ดังนี้

 1.เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ทั้งการส่งออกที่ชะลอมากกว่าคาด ผลจากเศรษฐกิจโลกชะลอ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ,การลงทุนภาคเอกชนก็ขยายตัวชะลอลง เนื่องจากต่างก็รอความชัดเจนของนโยบายหลังการจัดตั้งรัฐบาล,การใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ส่วนหนึ่งจากความล่าช้าของโครงการลงทุนภาครัฐ

 ในระยะต่อไป ปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐไทย ได้แก่ มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่อาจกลับมารุนแรงขึ้น ความไม่แน่นอนทางการเมือง สถานการณ์ภัยแล้งที่อาจส่งผลมากกว่าคาด และการจ้างงานในภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกที่อาจชะลอลง

  2.ระบบการเงินยังมีความเสี่ยงในบางจุดที่อาจสร้างความเปราะบางให้กับเสถียรภาพของระบบการเงินในอนาคต อาทิ

  - การก่อหนี้ของภาคครัวเรือนที่ปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะสินเชื่อในหมวดรถยนต์ ทั้งสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์และสินเชื่อรถแลกเงิน ขณะที่ NPL ในหมวดสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ ต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของธุรกิจ SMEs ที่มีแนวโน้มด้อยลง

  - พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ า ซึ่งอาจน าไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่ ากว่าที่ควร (underpricing of risks) ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และการก่อหนี้ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

  - ความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอุปทานคงค้างในบางพื้นที่

  3.อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มใกล้เคียงกับขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ โดยราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นจากการประชุมครั้งก่อน ช่วยชดเชยผลของราคาอาหารสดที่ปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงที่ราคาอาหารสดจะปรับสูงขึ้นในระยะข้างหน้าจากสถานการณ์ภัยแล้ง

  * รายงานฉบับย่อ

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!