หมวดหมู่: CSR

1aaa3 องคกรใหญ

3 องค์กรใหญ่ จับมือ ชูโครงการครัวโรงเรียน ดึงเยาวชนบางน้ำผึ้ง เป็นต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน

      มั่นคงเคหะการ จับมือ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมพัฒนาชุมชนบางกระเจ้า ภายใต้แนวคิด ‘ชุมชนอยู่ดีมีสุข’ (Wellness Community) ประเดิมนำร่องปรับปรุง ‘ครัวโรงเรียน’วัดบางน้ำผึ้งนอก โดยมีแนวคิด ‘สุขภาพที่ดี เริ่มต้นที่ครัว’หวังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านโภชนาการและอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

       นางสาวดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ และพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ดำเนินโครงการ ‘ครัวโรงเรียน’ภายใต้แนวคิด ‘ชุมชนอยู่ดีมีสุข’ (Wellness Community) ขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมปรับปรุงครัวของโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ให้เป็นโครงการต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและโภชนาการจากอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน

   โดยบริษัทฯได้นำเอาความเชี่ยวชาญที่มีในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยมาช่วยดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างต่างๆรวมไปถึงระบบไฟฟ้า เพื่อให้มีสภาพที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และเหมาะสมกับการใช้งาน โดยบริษัทฯรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ให้ความรู้และสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ในทุกเรื่องให้กับเยาวชนที่จะเติบโตไปในอนาคต

      ทั้งนี้ รูปแบบของกิจกรรมภายใต้โครงการจากความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กรพันธมิตร เริ่มตั้งแต่การเข้าไปพัฒนาและปรับปรุงครัวของโรงเรียนครอบคลุมในทุกด้าน อาทิ การสนับสนุนการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของการก่อสร้างอาคารครัวโรงเรียนให้มีความทันสมัย จัดหาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย รวมถึงการจัดหาและกำหนดจุดทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดนักโภชนาการ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง ให้แก่นักเรียน ครู ตลอดจนผู้ประกอบอาหารของโรงเรียน รวมถึงการส่งเสริมจิตสำนึกการปลูกผักสวนครัว เพื่อนำไปใช้ในการปรุงอาหารได้อย่างปลอดภัย อีกด้วย

      ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ทางศูนย์ฯ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้ริเริ่มโครงการ ‘ชุมชนอยู่ดีมีสุข’ ร่วมกับ บมจ.มั่นคงเคหะการ และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ในพื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้งในครั้งนี้และที่จะขยายไปยังตำบลอื่นๆ ในคุ้งบางกระเจ้าต่อไป

         เป็นที่ทราบกันดีว่าทางศูนย์และโรงพยาบาลฯ เรามีความชำนาญในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งในเชิงการป้องกันและการรักษา จึงได้นำเอาความรู้ความชำนาญที่เรามีในเรื่องสุขภาพหลายๆ ด้าน มาช่วยส่งเสริมสุขภาพให้กับชาวบ้านให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งตั้งแต่กลางปี 2561 เป็นต้นมา ทางโรงพยาบาลฯ ได้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในเรื่องต่างๆ แก่ชุมชนพื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนคุ้งบางกระเจ้าเป็นชุมชนที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

       ด้านนาย วิลเลียม ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2562 ได้เลือกที่จะช่วยปรับปรุงห้องครัวของโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR ขององค์กร โดยเริ่มเข้าไปปรับปรุงตั้งแต่เดือนเมษายน โดยทำงานร่วมกับ บมจ.มั่นคงเคหะการ และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ไวทัลไลฟ์ รพ.บำรุงราษฎร์ ซึ่งได้เริ่มจากการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในครัว ปรับปรุงอุปกรณ์ทำอาหาร รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดทำอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างส่งเสริมอาหารปลอดภัย และอาหารกลางวันคุณภาพแก่นักเรียน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการคือ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ คุณภาพอาหาร และคุณภาพชีวิตจากการบริโภคอาหารกลางวันที่ดี

     “โครงการนี้เป็นความร่วมมือจากทั้ง 3 พันธมิตรภาคเอกชน ซึ่งตระหนักดีว่าสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ครัวและเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและทุกภาคส่วนโดยเฉพาะโรงเรียน และนักเรียน ในพื้นที่ จนทำให้โครงการประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามเป้าหมายสำคัญของโครงการ นอกจากมุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากโครงสร้างครัวโรงเรียนแล้ว   ยังรวมไปถึงช่วยกระตุ้นให้เกิดการตระหนักความสำคัญของการสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่เด็กนักเรียนผ่านการบริโภคอาหารกลางวันมีประโยชน์จากที่โรงเรียนได้ทุกวันอีกด้วย”

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!