หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 8ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก China Development Bank (CDB)

      เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก China Development Bank (CDB) และ Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก China Development Bank (CDB) และ Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่าง MOU เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของประเทศไทย ให้ สกพอ. สามารถพิจารณาดำเนินการ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น ผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวของฝ่ายไทย

 

สาระสำคัญ

       1. เนื้อหาโดยสรุปของร่าง MOU ระหว่าง สกพอ. China Development Bank (CDB) และ Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ประกอบด้วยกรอบความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อผลักดันโครงการลงทุนของญี่ปุ่นและจีนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย สกพอ. จะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลงทุนต่าง ๆ ในพื้นที่ EEC และประสานงานกับหน่วยงานฝ่ายไทยที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ CDB และ JBIC จะเป็นผู้ชักจูงและให้การสนับสนุนด้านการเงินกับภาคเอกชนจีนและญี่ปุ่นที่ต้องการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ EEC ตามลำดับ โดยจะให้ความสำคัญกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เป็นอันดับแรก

       2. ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สกพอ. China Development Bank (CDB) และ Japan Bank for International Cooperation (JBIC) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันโครงการลงทุนในพื้นที่ EEC เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยร่างบันทึกความเข้าใจนี้จะช่วยให้ สกพอ. สามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายภาครัฐและเอกชนของ CDB และ JBIC ในการชักจูงบริษัทเอกชนจีนและญี่ปุ่นที่มีศักยภาพให้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ EEC และจะเป็นประโยชน์สำหรับการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนไทยด้วย นอกจากนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจได้กำหนดให้มีการประสานงานระหว่าง 3 ฝ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ EEC โดยบริษัทเอกชนจีนและญี่ปุ่นอย่างเป็นรูปธรรม

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!