หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย รายการเงินอุดหนุนสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำระบบรักษาความลับข้อมูลเกี่ยวกับ RCEP

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย รายการเงินอุดหนุนสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำระบบรักษาความลับข้อมูลเกี่ยวกับ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) (RCEP Secured Online Platform) สำหรับ 2 ปีแรก (2562 - 2563) จากเดิมจำนวน 1,625 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 53,625 บาท) เป็นจำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 64,300 บาท) (คิดอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 32.15 บาท) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ สำหรับภาระงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ขอให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นลำดับแรก ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป เห็นควรให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!