หมวดหมู่: ICT

1.AAAasdc

สดช.จัดสัมมนาการพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา อ.พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

     สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จัดการสัมมนาการพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : Upgrading Thailand’s Digital Society ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.ปิยนุช วุฒิสอน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา

      ดร.ปิยนุช วุฒิสอน เลขาธิการ สดช. กล่าวว่า สดช. มีภารกิจในการจัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในการดูแลโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะเพื่อประชาชน การให้บริการคลาวด์ภาครัฐ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนการผลักดันด้านสังคม ในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความก้าวหน้า มีความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี แผนปฏิบัติการพัฒนาสังคมเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ.2563-2565 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมของประเทศให้ก้าวสู่การเป็นสังคมดิจิทัลที่สมบูรณ์

      การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน กว่า 100 คน จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาสังคมเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกคนมองเห็นภาพการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

      นอกจากนี้ เลขาธิการ สดช. ยังได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอถ้ำพรรณรา และนายกฤตนัย หงส์ทอง กำนันตำบลถ้ำพรรณรา พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงาน ซึ่งศูนย์ดิจิทัลชุมชนแห่งนี้พัฒนามาจากการเป็นศูนย์ ICT ชุมชน ที่ได้ดำเนินการมายาวนานถึง 1 ทศวรรษ ถือเป็นโครงการในระยะเร่งด่วนด้านสังคม ที่ต้องการยกระดับการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดย สดช. มีความมุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประชาชน รวมทั้งพัฒนาประชาชนให้มีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร มีทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นการจัดสรรพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีศักยภาพในระดับท้องถิ่น โดยจัดให้มีผู้ดูแลประจำศูนย์ที่ให้คำปรึกษา บ่มเพาะ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลให้พร้อมต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้งานในชีวิตประจำวัน และสร้างให้เกิดรายได้ เป็นไปตามนโยบายด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่จะผลักดันสู่ Digital Thailand ต่อไป

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!