หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรม

08367 MuseamSiam

 

มิวเซียมสยาม ลงนามบันทึกความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง

หวังผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ภาคตะวันออก

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก เพื่อร่วมกันยกระดับต้นแบบพิพิธภัณฑ์ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ทางด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัด ตามโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออก

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เปิดเผยว่า สพร.มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและทำหน้าที่กำกับดูแลการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของชาติ ในฐานะต้นแบบของพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทดลองทำและค้นพบด้วยตัวอง พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เหล่านั้นเป็นแหล่งเพื่อการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น สพร.จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกขึ้น เนื่องจากต้องการส่งเสริมและผลักดันพิพิธภัณฑ์ระดับภูมิภาคและท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ทางด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญ จึงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นชุมชนไทยพวนเก่าแก่ เพื่อร่วมกันพัฒนาให้ป็นเเแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัด ขณะเดียวกันยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายของภาครัฐ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

สำหรับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก ที่มีความโดดเด่นด้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน ซึ่งเดิมทีอาศัยอยู่เมืองเชียงขวาง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของลาวติดกับญวน ได้เคลื่อนย้ายมาตั้งรกรากในอำเภอปากพลีกว่า 200 ปีมาแล้ว ปัจจุบันชาวไทยพวนได้กระจายอยู่ตามพื้นที่กว่า 40 จังหวัด ในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และการฟื้นฟูอัตลักษณ์ของคนพวนไว้ไม่ให้สูญหาย กำลังจะปรับโฉมใหม่สไตล์พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์แนว Play and Learn ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด วิถีไทยพื้นบ้านในวิถีสากล ที่ผสมผสานความเป็นพื้นบ้านกับความเป็นสากลได้อย่างลงตัว ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “มิวเซียม ปะพวน ที่ปากพลี” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน ที่อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และที่นี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ชูความสนุก ความเป็นชุมชนที่สัมผัสได้จริง เดินดูได้จริง ได้สัมผัสคน ฟังเรื่องราวที่อาจไม่มีอยู่แต่เฉพาะภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะพาผู้ชมไปไกลกว่าตัวอาคาร และนี่คือพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.037-399833

 

AO08367

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!