หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 3มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 28 พฤษภาคม 2562

 1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

 1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมชลประทาน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

 1. เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งผู้แทนสำรองของรัฐบาลไทยในสภาสมาชิก (Council of Members) ของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย
 2.        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงตำแหน่งผู้แทนสำรองของรัฐบาลไทยในสภาสมาชิก (Council of Members)ของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย (สภาสมาชิกฯ) จาก'รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่กำกับดูแลสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน' เป็น 'ที่ปรึกษาหรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่กำกับดูแลสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน' และสำหรับตำแหน่งผู้แทนให้เป็นไปตามเดิม
 1. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางอัมพร ปุรินทวรกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคารในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต แทนผู้ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 1. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก จำนวน 2 คน ดังนี้

 1. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาบริหารธุรกิจ
 2. นายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 

 1. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จำนวน 14 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้

ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน

 1. นางปัจฉิมา ธนสันติ สาขานิติศาสตร์
 2. นายชัยปิติ ม่วงกูล สาขานิติศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค)
 3. นางลัดดาวัลย์ กรรณนุช สาขาเกษตรศาสตร์
 4. นางมยุรา มานะธัญญา สาขาเศรษฐศาสตร์
 5. นายอัคคพันธ์ ลีวุฒินันท์ สาขาเศรษฐศาสตร์
 6. นายทรงพล สมศรี สาขาเกษตรศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ

 1. นายธนิต ชังถาวร สาขานิติศาสตร์
 2. นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม สาขาวิทยาศาสตร์
 3. นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ สาขาเกษตรศาสตร์
 4. นางสาวศิริพร บุญชู สาขาเกษตรศาสตร์
 5. นายสมหมาย เตชวาล สาขาภูมิศาสตร์
 6. นางสาวศศิวิมล มีจรูญสม สาขาวิทยาศาสตร์
 7. นางสาวศุทธินี อินทรกำแหง สาขาวิทยาศาสตร์
 8. นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ สาขาเศรษฐศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 

 1. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวม 6 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้

 1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา)
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา)
 4. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 5. ศาสตราจารย์สุรเดช หงส์อิง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 6. ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมายและการบริหารงานบุคคล)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 1. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ กนอ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 คน ดังนี้

 1. พลตรี กานต์ กลัมพสุต
 2. นายสาคร ชนะไพฑูรย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 

 1. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอแต่งตั้ง นายพงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

     10.เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จำนวน 2 ราย ดังนี้

 1. นายรพี สุจริตกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัยใน คปภ.
 2. นายสุวิชญ โรจนวานิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ใน คปภ.

ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งแต่งตั้ง

               11.เรื่อง การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในลำดับที่ 3 ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!