หมวดหมู่: เกษตร

1.acAsm

เสวนา'วิกฤตโลกร้อนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว' 7 มิถุนายน 2562

    คุณยิ่งลักษณ์ ปฎิภาณเทวา ประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน ได้กล่าวถึงที่มาของการจัดงานเสวนาหัวข้อเรื่อง'วิกฤตโลกร้อนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว'ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคในวันนี้ว่า ปัญหาของโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นความเสี่ยงต่อมวลมนุษยชาติ เนื่องจากเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา German Watch เป็นองค์การพัฒนาเอกชนของประเทศเยอรมัน ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกในช่วงปี พ.ศ. 2540-2559 โดยระบุว่า ในปี 2561 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 9 ของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในโลก ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว ซึ่งทำให้เกิดการแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศที่ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาต อุทกภัย ภัยแล้งและวาตภัยอย่างรุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้น

       ในฐานะสถาบันเกษตรกรในภาคการเกษตรและป่าไม้ จึงมีความเป็นห่วงใยว่าผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะกระทบต่อภาวะการเจริญพันธุ์ของพืชหรือสัตว์ที่ีมีอยู่ตามธรรมชาติมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ซึ่งจะส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของนิเวศของสิ่งแวดล้อม

        เมื่อมาพิจารณาตัวเลข ด้านสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทย ก็พบว่าสถิติพื้นที่ป่าไม้ จากอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณในภาคป่าไม้์ มากแต่ ปัจจุบัน กลับมีพื้นที่ป่าไม้โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งต้นน้ำลดลงอย่างมากเนื่องจากการบุกรุกทำลายป่าจนเป็นเขาหัวโล้นอย่างกรณีที่จังหวัดน่านโดยชาวบ้านบุกรุกป่าแล้วนำพื้นที่มาทำการเกษตร เลี้ยงชีพ เช่น ปลูกข้าวโพด มันสำปะหลังหรืออ้อย ฯลฯ ซึ่งจากสถิติป่าไม้ของกรมป่าไม้ พบว่า พื้นที่ป่าไม้ลดลงจากปี 2504 ซึ่งมีถึง ร้อยละ 53.33 ของพื้นที่ประเทศเหลือร้อยละ 31.58 ในปี 2560

       ในขณะที่เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านป่าไม้ในระยะ 20 ปีข้างหน้าคือระหว่างปี 2560-2579 ให้มีพื้นที่ป่าร้อยละ 40  ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งจะต้องสื่อสารสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงเป้าหมาย ตลอดจนสถานการณ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของปัญหาวิกฤตโลกร้อนที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทุกส่วนของภาคเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชนเมืองและชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนซึ่งจะเป็นผู้ที่จะรับภาระของผลกระทบจากความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นในอีก 10-20 ปีข้างหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้รับทราบโดยทั่วถึงกัน

        การจัดเสวนาในวันนี้ จึงเป็นการตอกย้ำให้ทุกฝ่ายเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ สหกรณ์ฯ จึงได้ร่วมกับหอการค้าไทยซึ่งมีเครือข่ายสมาชิกและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ กรมป่าไม้ ที่มีภารกิจส่งเสริมการปลูกป่าและไม้เศรษฐกิจ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองและเขตเมือง และคณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านป่าไม้และการจัดการป่าไม้ จัดให้มีเวทีแห่งนี้ขึ้น รวมทั้งเชิญเครือข่ายสภาเยาวชนแห่งประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆเข้ามาร่วมประสานพลังให้การขับเคลื่อน'การปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน' เป็นวาระแห่งชาติหรือกิจกรรมที่สำคัญประจำปีที่คนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์โลกใบนี้ให้ยั่งยืนต่อไป 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!