หมวดหมู่: ธปท.

1aaaaiBCI pix

บล็อกเชนของไทย…สู่บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ 100%

     22 แบงก์ไทยและต่างประเทศ ร่วมสร้างโครงข่ายหนังสือค้ำประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ 100% โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ผ่านบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่ธนาคารไทยและธนาคารต่างประเทศ 22 แห่ง ร่วมใช้บล็อกเชนบนระบบเดียวกัน ตั้งเป้าธุรกิจไทยเปลี่ยนมาใช้บริการหนังสือค้ำประกันบนบล็อกเชน 50% ภายใน 3 ปี ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ ใช้งานได้กับทุกธนาคารที่เข้าร่วม หวังยกระดับการแข่งขันทางธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ

    ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ความร่วมมือภายใต้ Thailand Blockchain Community Initiative มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการศึกษาเทคโนโลยี Blockchain และนำมาพัฒนาเป็นบริการที่จับต้องได้จริงในภาคการเงินและภาคธุรกิจ ซึ่งเริ่มต้นจากธนาคารพาณิชย์ 14 ราย ร่วมกับรัฐวิสาหกิจ และธุรกิจขนาดใหญ่ในปีที่แล้ว จนถึงปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมเพิ่มเติมเป็น 22 ราย และมีการจัดตั้งบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชนเป็นบริการแรก นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือ และขยายชุมชน Blockchain ของไทยให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง สามารถรองรับบริการที่หลากหลายในอนาคต และช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ จากการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน (shared infrastructure) และเทคโนโลยี Blockchain ร่วมกัน ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม ไม่เฉพาะต่อภาคการเงินของไทย แต่จะมีประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนและการให้บริการของภาครัฐด้วย  ซึ่งหวังว่าบีซีไอจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขยายความร่วมมือด้าน Blockchain ในวงกว้างมากขึ้นต่อไป ทั้งในแง่บริการที่หลากหลายและครอบคลุมกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่มากขึ้น

      นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และประธานกรรมการ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อกเชนได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและมีการนำมาใช้กว้างขวางมากขึ้น ในขณะที่ในประเทศไทยก็เริ่มใช้บล็อกเชนในทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย สามารถลดการจัดการเอกสารที่เป็นกระดาษได้มาก และเพื่อยกระดับความร่วมมือ Thailand Blockchain Community Initiative อย่างเป็นรูปธรรม จึงร่วมกันจัดตั้ง บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัดขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับประเทศของสถาบันการเงินและองค์กรต่าง ๆ ในการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างบริการที่ทันสมัยภายใต้การกำกับดูแลที่ดี ด้วยการเชื่อมต่อทุกธนาคารที่เข้าร่วมด้วยแพลทฟอร์มเดียวกัน เพื่อพัฒนาและต่อยอดระบบให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและผลักดันเทคโนโลยีให้เข้าถึงทุกกลุ่มธุรกิจ เสริมประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับการแข่งขันให้กับธุรกิจและเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

      ทั้งนี้ บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นบริการแรกของบริษัท ที่มุ่งหวังให้ธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่สามารถเข้าถึง ใช้งานได้จริง ด้วยต้นทุนที่รับได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการจัดการเอกสารและการดูแลข้อมูล ตลอดจนลดขั้นตอนในการทำงาน ภายใต้ความปลอดภัยระดับโลก โดยเป็นการรับรองหนังสือค้ำประกัน ผ่านระบบ Cloud Technology ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ อาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งช่วยให้การใช้งานคล่องตัว ปลอดภัย เชื่อถือได้ ป้องกันการปลอมแปลงหนังสือค้ำประกัน รองรับการทำธุรกรรม และสามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ ทำให้ผู้ออกหนังสือค้ำประกันสามารถวางหนังสือค้ำประกันได้เร็วขึ้น ผู้รับวางหนังสือค้ำประกันสามารถตรวจสอบเอกสารได้อย่างรวดเร็วบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100%

      บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชนนี้จะเริ่มใช้งานในเดือนมิถุนายนนี้ ภายใต้การทดสอบใน Regulatory Sandbox ของ ธปท. และสามารถรองรับองค์กรที่เป็นผู้รับหนังสือค้ำประกันเพิ่มได้ในไตรมาส 3 และในอนาคตจะมีการพัฒนาบริการอื่น ๆ บนเทคโนโลยีบล็อกเชนเพิ่มขึ้นด้วย โดยตั้งเป้าเพิ่มการใช้งานหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชนเป็น 50% ของหนังสือค้ำประกันทั้งประเทศ ภายใน 3 ปี จากมูลค่าหนังสือค้ำประกันผ่านระบบสถาบันการเงินไทยทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 1.35 ล้านล้านบาท จำนวนมากกว่า 500,000 ฉบับต่อปี

ข้อมูลบริษัท

       บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งจากเงินลงทุนเริ่มต้นของ 6 ธนาคารพาณิชย์ไทย คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิขย์   ซึ่งจะร่วมใช้งานระบบพร้อมกับอีก 16 ธนาคารที่เข้าร่วมในปัจจุบัน ได้แก่ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารมิซูโฮ ธนาคารยูโอบี ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ธนาคารออมสิน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น พร้อมทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ร่วมใช้งาน 9 ราย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) บมจ. ไทยออยล์ บมจ. ปตท. เอสซีจี บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บจก. จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ และ บมจ. ไออาร์พีซี โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งบริษัท รวมถึงด้านกฎหมาย 6 บริษัท ได้แก่ บจก. เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ บจก. ศูนย์ประมวลผล บจก. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย บจก. ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ และบจก. กสิกร บิซิเนส - เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)

Thailand’s blockchain…towards full-scale of e-Letter of Guarantee 

      A total of 22 Thai banks and foreign-bank branches have joined hands to build a full network of electronic Letter of Guarantee (e-LG) on blockchain via BCI (Thailand) Co., Ltd. with support of the Bank of Thailand (BOT). The first of its kind in the world, these 22 banks collaboratively adopt the common blockchain system. This effort aims to the 50 percent increase in the use of blockchain-based e-LG by Thai businesses within three years, which will help slash their operating costs as they can use the service provided by any participating bank on this common platform. The initiative is expected to bolster competitiveness for both businesses and the nation, as a whole.

     Dr. Veerathai Santiprabhob, Bank of Thailand Governor, said that this cooperation under Thailand Blockchain Community Initiative entails a tangible progress, in particular, being able to effectively embrace the blockchain technology in financial and business sectors. Starting with 14 commercial banks together with state enterprises and large companies, there are currently 22 participating banks with the accomplishment of establishing BCI (Thailand) Co., Ltd. to provide the blockchain-based e-LG as its first service. The collaboration marks an outstanding milestone in expanding the blockchain community in Thailand to accommodate myriads of services in the future. This will also elevate the country’s competiveness capability through the use of shared infrastructure and blockchain technology, thus being a boon to the overall Thai economy. This initiative will not only be beneficial to Thai financial sector but also businesses as well as government sectors. The newly-established BCI (Thailand) Co., Ltd. is expected to be an instrumental driver to enhance the blockchain collaboration for a broader coverage of services and stakeholders. 

     Mr. Predee Daochai, Chairman of Thai Bankers' Association and Chairman of the Board of Directors of BCI (Thailand) Co., Ltd., said that blockchain technology has become widely accepted and increasingly adopted worldwide. Thailand has also begun applying the blockchain technology in business operations to enhance convenience and security, resulting in significant reduction of paperworks. To strengthen the collaboration under Thailand Blockchain Community Initiative, BCI (Thailand) Co., Ltd. is formed to focus on researching and developing technologies and innovations to provide innovative services under the sound supervision. Being able to connect all participating banks on the common platform, the system can be further implemented as part of the national infrastructure. This will promote the adoption of new technology in all business segments, as well as enhancing the efficiency and competitiveness capability of Thai business sector and economy for sustainable growth.

                e-LG on blockchain is the first service launched by BCI (Thailand) Co., Ltd. enabling small and large companies to practically and affordably access the digitalized services. This will help reduce costs associated with document and data management under the world-class security standard. With the front-to-end implementation of blockchain based on cloud technology, this service offers greater flexibility, security and accountability. It also helps eliminating forgery of LG documents, providing efficient service delivery and verifying transactions around the clock. Therefore, the relevant processes are significantly shortened. The e-LG on blockchain is expected to go live in June 2019 under the BOT’s regulatory sandbox, to introduce additional beneficiaries in the third quarter of 2019 and to provide other blockchain-based services in the future. Within the next 3 years, it is targeting to increase the adoption of this blockchain-based e-LG to 50 percent of all LGs issued in Thailand. At present, more than 500,000 LGs, worth over 1.3 trillion Baht, are issued annually by both public and private financial institutions.

     BCI (Thailand) Co., Ltd. is formed by an initial capital from 6 Thai commercial banks, namely, Bangkok Bank, Krungthai Bank, Bank of Ayudhya, KASIKORNBANK, TMB Bank and Siam Commercial Bank. The company will provide the service together with the other 16 participating banks, namely, Kiatnakin Bank, Citibank, CIMB Thai, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, TISCO Bank, Thanachart Bank, BNP Paribas,  Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Export-Import Bank of Thailand, Mizuho Bank, United Overseas Bank (Thai), Land and Houses Bank, Standard Chartered Bank (Thai), Government Savings Bank, Industrial and Commercial Bank of China (Thai) and the Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

      In addition, 9 state enterprises and large corporates are beneficiaries, namely, Metropolitan Electricity Authority, Electricity Generating Authority of Thailand, Provincial Electricity Authority, Thai Oil, PTT, SCG, PTT Global Chemical, GC Marketing Solutions and IRPC. The BCI (Thailand) Co., Ltd. also receives support from six partners in terms of technology capacity including the recommendations and legal advices on the company establishment. The six partners include Accenture Solutions Co., Ltd., Baker & McKenzie Ltd., Processing Center Company Limited, IBM Thailand Co., Ltd., TBN Software Company Limited and KASIKORN Business-Technology Group.

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!