หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5ร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

 

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

1. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 ให้การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลโดยตรงและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของส่วนราชการดังต่อไปนี้ กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

1.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

1.3 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการที่ไม่มีกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

1.4 ค่าใช้จ่ายอื่นที่กระทรวงการคลังเสนอโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

2. กำหนดบทเฉพาะกาลกรณีที่มีกฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือเงินประเภทอื่น ๆ ที่ใช้บังคับก่อนวันที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาต่อไป

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 เมษายน 2562

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!