หมวดหมู่: คมนาคม

1aaagแบงงาน มอบนโยบาย

รมว.คมนาคม แบ่งงาน-มอบนโยบาย เน้นลดภาระค่าครองชีพให้ปชช.ยกระดับบริการทั้งทางถนน น้ำ อากาศ ราง

     นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ให้ความสำคัญดึงเอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในโครงการภาครัฐ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมองว่ารูปแบบPPP เป็นเครื่องมือการเงินอีกรูปแบบหนึ่งที่รัฐไม่ต้องลงทุนเอง รวมทั้งการระดมทุนผ่ากองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ (TFF) ซึ่งโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของคมนาคมจะเร่งรัดไม่ให้เกิดความล่าช้า ได้แก่โครงการรถไฟทางคู่ เฟส2 ทั้งงานโยธาและการเดินรถ เพราะขณะนี้หัวรถจักรของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) หมดสภาพ และยังต้องมีแผนซ่อมบำรุงซึ่งมีต้นทุนสูง ซึ่งการให้เอกชนเข้ามาบริหารจะได้เรื่องการลงทุนใหม่และประสิทธิภาพการบริหาร โดยให้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล และรฟท.จะได้ประโยชน์

      ขณะเดียวกัน โครงการที่อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่กระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญ เร่งรัดให้เสร็จ โดยเร็ว ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 และ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน

       นอกจากนี้ ได้นำเรื่องการขยายสัมปทานทางด่วนให้กับบมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ขอเวลาไม่เกิน 14 วันในการศึกษาข้อมูลให้ละเอียดตั้งคณะทำงานที่มีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน

      ขณะเดียวกัน ผลักดันการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 และ ทางวิ่ง(รันเวย์)ที่3 รวมทั้งการขยายท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อขยายการรองรับผู้โดยสารทางอากาศ 150 ล้านคนภายใน 3 ปี จากปัจจุบันรองรับได้ประมาณ 100 ล้านคน

      นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมมีนโยบายคำนึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย ประหยัด ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาภาระค่าครองชีพ โดยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ลดภาระงบประมาณให้รัฐบาล โดยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ ทุกโครงการของกระทรวงคมนาคม ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ สำหรับนโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย

     1) การแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น โครงการปรับปรุงถนนพระราม 2

       2) การแก้ไขปัญหามลภาวะ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ โดยเข้มงวดการตรวจสอบสภาพรถให้เป็นไปตามกฎหมาย

      3) ปรับเวลารถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เข้าเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรและการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในปัจจุบัน โดยเบื้องต้นคาดว่าจะให้รถบรรทุกวิ่งระหว่าง 24.00-04.00 น. เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร

       4) กำหนดอัตราความเร็วถนน 4 ช่องทางจราจรขึ้นไป ให้ใช้อัตราความเร็วได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อระบายการจราจรให้คล่องตัวยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูล และนำเสนอแผนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทั้ง 4 เรื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

      รมว.คมนาคม กล่าวว่า กระทรวงจะสร้างทางเลือกใหม่ โดยการให้บริการรถรับจ้างโดยสารสาธารณะผ่านแอพพลิเคชั่น และกำหนดแนวทาง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถรับจ้างโดยสารสาธารณะ (TAXI) รูปแบบเดิม โดยมอบให้กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการดังนี้ 1) ศึกษารูปแบบ เงื่อนไขการอนุญาตบริการรถรับจ้างโดยสารสาธารณะผ่านแอพพลิเคชั่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้บริการประชาชนและศึกษาและกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถรับจ้างโดยสารสาธารณะ (TAXI) ในปัจจุบัน ให้มีการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษา และนำเสนอแผนงาน พร้อมแนวทางปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

        ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 1) ศึกษา และจัดทำแผนการใช้บัตรโดยสารเชื่อมโยงรถไฟฟ้าทุกระบบ 2) ศึกษา และจัดทำแผนแก้ปัญหาด่านเก็บเงินทางพิเศษ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) ให้รถสามารถผ่านด่านเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว ลดความแออัดของรถบริเวณหน้าด่าน

       นอกจากนี้ มีนโยบายลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ดังนี้ 1) พัฒนาการให้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และรถร่วมโดยสารประจำทาง ให้เป็นรถโดยสารปรับอากาศทั้งระบบ และมีการจัดเก็บค่าโดยสารเป็นระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E–Ticket ระบบตั๋วร่วม 2) ศึกษาแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า โดยไม่มีผลกระทบต่อสัญญาซึ่งโครงการของรัฐจะเริ่มก่อนได้แก่ แอร์พอร์ตลิ้งค์ รถไฟฟ้าสายสีม่วง รถไฟฟ้าสายสีแดง เป็นต้น

      3) ศึกษาแนวทางการปรับลดค่าผ่านทางพิเศษทุกประเภท (ทางพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทลล์เวย์) ตั้งแต่ 5-10 บาท โดยไม่มีผลกระทบต่อสัญญา ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทาง พร้อมนำเสนอแผนงานแนวทางปฏิบัติ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

      ส่วนการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางราง ประกอบด้วย 1) พัฒนารถไฟทางคู่ เพิ่มการขนส่งระบบราง 30% ภายในเวลา 3 ปี เพื่อให้เป็นระบบโลจิสติกส์หลักในการขนส่งสินค้า จากปัจจุบันใช้เพิ่มขึ้น 5-10% 2) สนับสนุนภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมให้บริการเดินรถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 3) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากรางที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสามารถใช้ให้เกิดผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าสูงสุดในอนาคต เพื่อให้บริการประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

       การพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ประกอบด้วย 1) พัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำให้เป็นการเดินทางและการขนส่งทางเลือกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเชื่อมโยงกับการคมนาคมขนส่งระบบอื่น ๆ ได้ 2) พัฒนาการขนส่งทางน้ำจากท่าเรือบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อลดปริมาณรถบรรทุกจากภาคใต้เข้าสู่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

      การพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย 1) พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางอากาศ เพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาค ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 150 ล้านคน 2) สนับสนุนสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Airline) ให้บริการประชาชนในภูมิภาคเพิ่มขึ้น และให้มีคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากล

          ส่วนการจัดทำโครงการก่อสร้างของกระทรวงคมนาคมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1) ใช้หลักการ Thai First คือ ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน เป็นหลักสำคัญ 2) การใช้วัสดุทดแทนที่ผลิตจากยางพารา ในโครงการต่าง ๆ เช่น หลักเขตบอกทาง หมอนรางรถไฟ เป็นต้น เพื่อช่วยยกระดับราคายางพารา แก้ปัญหารายได้ของเกษตรกรชาวสวนยาง 3) ส่งเสริมให้ท่าอากาศยานภูมิภาคเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิต และกระจายสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด

       ทั้งนี้ การดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยการทำงานของทุกหน่วยงานต้องยึดถือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นสำคัญ และเปิดรับฟังข้อมูลจากข้าราชการ และสหภาพรัฐวิสาหกิจ ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจของฝ่ายนโยบายต่อไป

      นายศักดิ์สยาม ได้แบ่งงานให้นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ดูแลทางน้ำได้แก่ กรมเจ้าท่า และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ส่วนนายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม รับผิดชอบงานทางอากาศ ยกเว้น บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) และ สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลือ รมว.คมนาคมรับผิดชอบได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมราง เป็นต้น

      อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!