หมวดหมู่: เกษตร

1aaagvoเฉลมชย ศรออน

รมว.เกษตรฯ แบ่งงาน 3 รมช.กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด

        นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงนามในคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1662/2562 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รมช.เกษตรและสหกรณ์ สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 1. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแล กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)

       2. น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแล กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)

        และ 3. นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแล กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และองค์การสะพานปลา

        ส่วนงานที่ รมว.เกษตรฯ จะกำกับดูแลเอง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

         อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!