หมวดหมู่: กรมสรรพสามิต

MOFณฐกร อเทนสตกรมสรรพสามิต สิงหาคม 2562 ปราบปรามผู้กระทำผิด 824 คดี ปรับ 14.43 ล้านบาท

 

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 824 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 14.43 ล้านบาท

      กรมสรรพสามิต ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต

         นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

        จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 8 สิงหาคม 2562) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 824 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 14.43 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 435 คดี ค่าปรับ 3.46 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 304 คดี ค่าปรับ 7.18 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 16 คดี ค่าปรับ 0.45 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 38 คดี ค่าปรับ 2.22 ล้านบาท น้ำหอม 1 คดี ค่าปรับ 0.06 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 26 คดี ค่าปรับ จำนวน 0.67 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 4 คดี ค่าปรับ 0.39 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,880.412 ลิตร ยาสูบ จำนวน 12,239 ซอง ไพ่ จำนวน 1,939 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 38,091.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 155 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 27 คัน

      สรุป ยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-8 สิงหาคม 2562พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 30,097 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 461.81 ล้านบาท โดยแยกเป็นสุรา จำนวน 17,355 คดี ค่าปรับ 160.27 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 8,495 คดี ค่าปรับ 189.63 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 723 คดี ค่าปรับ 7.04 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,490 คดี ค่าปรับ 44.51 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 88 คดี ค่าปรับ 1.89 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,396 คดี ค่าปรับ 29.11 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 550 คดี ค่าปรับ 29.36 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 269,285.557 ลิตร ยาสูบ จำนวน 459,834 ไพ่ จำนวน 33,358 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,290,058.670 ลิตร น้ำหอม จำนวน 30,859 ขวด และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1,391 คัน

      “หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

           ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต   โทร/โทรสาร 0 2241 4778

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!