หมวดหมู่: ข่าวสังคม

98ก.ล.ต

ก.ล.ต. จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

       สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธานในพิธี และนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะกรรมการ ก.ล.ต. นายวิพุธ อ่องสกุล กรรมการ ก.ล.ต. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. นางพรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ก.ล.ต. กว่า 280 คน เข้าร่วมในพิธี ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

       ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ก.ล.ต. ที่สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยต่างภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และมุ่งมั่นที่จะนำกำลัง ความรู้ ความสามารถ มาร่วมสร้างประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดให้มีโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เพื่อให้ประชาชนทุกคนที่มีจิตอันเป็นกุศลได้ร่วมแสดงพลังสามัคคีทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมและประเทศชาติสืบไป

aom146

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!