หมวดหมู่: คลัง

1.AAA Aกระตนเศรษฐกจ

รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิดฯ) สั่งเร่งเดินหน้าโครงการลงทุน พร้อมย้ำรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือร่วมมือกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

      นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในวันนี้กระทรวงการคลังโดย สคร. ได้จัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน และได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 19 แห่ง รวมถึงผู้บริหารบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง ที่มีวงเงินลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อรับนโยบายในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และจัดทำการลงทุนใหม่ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2562 ให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย

       นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 มีผลการเบิกจ่ายในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค. 61- มิ.ย. 62) จำนวน 129,815 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม โดยเป็นผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณจำนวน 71,525 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจำนวน 58,290 ล้านบาท

 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมถึงเดือนมิถุนายน 2562 (หน่วย:ล้านบาท)

ชื่อรัฐวิสาหกิจ                               แผนลงทุนทั้งปี 2562 แผนเบิกจ่ายสะสม ผลเบิกจ่ายสะสม ร้อยละเบิกจ่าย/แผนสะสม

1. ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง                       160,888                        87,242       71,525             82%

1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย                         76,184                         39,120       25,510             65%

1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย   24,385       19,327       22,290           115%

1.3 บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน)       17,912 7,162 4,941 69%

1.4 การประปาส่วนภูมิภาค                         13,000 2,675 4,469 167%

1.5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย         6,203 4,327 810 19%

1.6 การเคหะแห่งชาติ                                            4,677 3,165 2,858 90%

1.7 การประปานครหลวง                           4,500 2,862 3,412 119%

1.8 องค์การเภสัชกรรม                           2,034 852 536 63%

1.9 การท่าเรือแห่งประเทศไทย                           2,010 1,277 1,277 100%

1.10 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ         1,986 1,954 1,917 100%

1.11 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด     1,250                     663 663 100%

1.12 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 23 แห่ง         6,747 3,857 2,839 74%

2. ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (รวม)         173,062 62,405 58,290 93%

2.1 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 49,670 15,221 11,016 72%

2.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 48,194 22,348 22,348 100%

2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 34,714 12,500 12,500 100%

2.4 การไฟฟ้านครหลวง 20,576 5,660 6,969 123%

2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) 6,380 2,632 1,823 69%

2.6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 4,875 1,192 1,673 140%

2.7 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 4,160 1,547 566 37%

2.8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,300 1,055 1,004 95%

2.9 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง 1,193 249 392 157%

รวม 45 แห่ง 333,951 149,647 129,815 87%

       รัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำกับดูแล 45 แห่ง ที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และสามารถเบิกจ่ายได้เกินกว่าแผนหลายโครงการเฉพาะการลงทุนพัฒนารถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

       และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และการลงทุนพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น งานก่อสร้างปรับปรุงขยายของการประปาส่วนภูมิภาค โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

       ทั้งนี้ มีโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน เช่น โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย –จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร –นครราชสีมา) และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพรของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันโครงการเหล่านี้จะสามารถแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง และเริ่มมีการตรวจรับงานและทยอยเบิกจ่ายได้แล้ว แต่เนื่องจากปัญหาความล่าช้าในช่วงแรกส่งผลให้การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายของโครงการในภาพรวมยังล่าช้ากว่าแผน

    นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปผลการประชุมว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือผลักดันให้เกิดการเบิกจ่ายเม็ดเงินลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน 2 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ เช่น ให้เร่งรัดตรวจรับงวดงานให้เร็วขึ้น และเร่งรัดงวดงานที่ทำได้ทันทีให้ดำเนินการเร็วขึ้น รวมทั้ง ให้รัฐวิสาหกิจเร่งจัดทำโครงการลงทุนเพิ่ม

     โดยสำหรับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินให้พิจารณาเสนอโครงการลงทุนที่มีความพร้อมและมาดำเนินการในปี 2562 และสำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณพิจารณาปรับเพิ่มกรอบงบลงทุนปี 2563 โดยให้เน้นการลงทุนในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (ต.ค. 2562 – ธ.ค. 2562) ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ สคร. จัดทำระบบการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เข้มข้นมากขึ้น และให้มีการประสานงานระหว่างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่งหากติดขัดให้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทันที

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!