หมวดหมู่: เกษตร

01 CFABกรมประมง50

กรมประมงแจงข่าว...ปม 50 ลูกเรือไทย ถูกลอยแพกลางทะเลโซมาเลีย

       ตามที่มีผู้ประกอบการบางรายได้มีการนำเสนอข่าวปัญหาค่าแรงเนื่องจากได้ส่งสินค้าสัตว์น้ำมายังประเทศไทยจำนวน 7 ตู้คอนเทนเนอร์แต่ปรากฏว่าสินค้า 6 ตู้ที่ยื่นณศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ได้ยื่นเอกสารครบถ้วนตามกฎหมายแต่กรมประมงได้มีความเห็นขัดแย้งและขอเอกสารเพิ่มเติมจนเกินขอบเขตและมีปัญหาในการนำเข้าจนถึงปัจจุบันส่วนอีก 1 ตู้ทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรีได้มีพิจารณาออกเอกสารอนุญาตแล้วแต่กรมประมงได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการอนุญาตหากการนำเข้าได้มีการอนุญาตโดยปกติตามเอกสารการรับรองตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยจ่ายเงินค่าจ้างการบริหารจัดการที่ทางตนได้วางไว้คงไม่เกิดปัญหาขึ้น การกระทำของกรมประมงส่งผลอย่างมากต่อการทำงานของผู้ประกอบการและผลต่อแรงงานไทยที่ทำงานในสาขาประมง

       นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า การขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจะต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา92 ซึ่งผู้ที่นำเข้าสำหรับการยื่นคำขออนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอหนังสืออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพ.ศ. 2560 โดยผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นคำขออนุญาตก่อนการนำเข้า 1 วันทำการเว้นแต่การนำติดตัวเข้ามาให้ขออนุญาตในวันนำเข้าก็ได้ และการอนุญาตให้มีการนำเข้าได้หรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่จะกระทำได้ต่อเมื่อมีใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือเอกสารอื่นใดที่'แสดงว่า สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นได้มาจากการทำการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย'

        การพิจารณาออกใบอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 1 เป็นการพิจารณาว่ามีการยื่น'เอกสารครบหรือไม่' และขั้นตอนที่ 2 เป็นการพิจารณา'ความถูกต้อ''ความสอดคล้อง'ทั้งจากเอกสารที่มีการยื่นขอและข้อมูลจากแหล่งอื่นที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายของประเทศ'รัฐเจ้าของธง'หรือ'รัฐชายฝั่ง'และหากมีข้อสงสัยเจ้าหน้าที่สามารถขอให้มีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ก่อนการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้นำเข้าหลักการดังกล่าวนี้ได้นำมาใช้กับสินค้าประมงที่มาจากการจับจากทะเลเป็นสำคัญ

       กรณีของ'สัตว์น้ำจากประเทศโซมาเลีย' การพิจารณาตรวจสอบในการอนุญาตกรมประมงใช้ข้อกฎหมาย/ข้อกำหนดของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียตลอดจนหลักฐานที่เคยมีการยื่นประกอบการพิจารณาการขออนุญาตนำเข้าซึ่งมีการพบข้อสงสัยและไม่อนุญาตให้มีการนำเข้ามาในกรณีก่อนหน้านี้มาประกอบการพิจารณาด้วย และจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้พบข้อสงสัยหลายประการและได้แจ้งให้บริษัทดังกล่าวจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมมาเพื่อประกอบการพิจารณาแต่ก็ไม่ได้รับหลักฐานและข้อมูลที่เพียงพอที่จะให้เชื่อได้ว่า สัตว์น้ำนั้นได้มาจากการทำการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งตามมาตรา92 ได้กำหนดให้เป็น'หน้าที่'ของผู้ขออนุญาตนำเข้าต้องแสดงให้เห็นว่าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ขออนุญาตนำเข้านั้นได้มาจากการทำการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถพิจารณาอนุญาตนำเข้าได้แต่อย่างไรก็ตามหากต่อมาบริษัทฯมีเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมครบถ้วนบริษัทฯก็สามารถนำเอกสารและข้อมูลดังกล่าวมายื่นขออนุญาตนำเข้าในครั้งต่อไปได้

      และการดำเนินการเช่นนี้มิได้มีเฉพาะสัตว์น้ำที่มาจาก'ประเทศโซมาเลีย'ในรอบเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากรมประมงได้มีการไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าสัตว์น้ำทางตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 15 ตู้ โดยเป็น'ทูน่า'ที่มาจากเรือประมงสัญชาติSenegal ที่ทำการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ปลาทูน่าในมหาสมุทรแอตแลนติก(International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas : ICCAT) ซึ่งมีต้นทางจาก Trinidad and Tobago และอีก1 ตู้เป็นสัตว์น้ำที่ทำการประมงในน่านน้ำประเทศKiribati ซึ่งหลังจากการตรวจสอบหลักฐานพบข้อสงสัยกล่าวคือช่วงเวลาทำการประมงที่มีการระบุไว้ในเอกสารที่ยื่นหลักฐานประกอบการนำเข้ามาแต่เมื่อตรวจสอบจากหลักฐานในระบบ AIS พบว่า เรือประมงลำดังกล่าวจอดเทียบอยู่ที่ท่าซึ่งเมื่อมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมผู้นำเข้าก็ตัดสินใจขอถอนสินค้าชุดนี้และนำกลับประเทศต้นทาง

       อธิบดีกรมประมง กล่าวท้ายที่สุดว่า ความรับผิดขอบในการจ่ายค่าจ้าง'แรงงาน'นั้นเป็น'ความรับผิดขอบของนายจ้าง'และการที่กรมประมงอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำนั้นเป็นสิ่งที่“รัฐ'ต้องดำเนินการภายใต้'ความรับผิดชอบของรัฐตลาด'ทั้ง 2 เรื่องแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบพิสูจน์ยืนยันถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำประกอบการพิจารณาอนุญาตเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์น้ำดังกล่าวมาจากการทำการประมงที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังรัดกุมรอบคอบและโปร่งใสเนื่องจากหากมีการปล่อยให้มีการนำสัตว์น้ำที่มาจากการทำการประมงที่มิชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักรจะก่อให้เกิดผลเสียความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอันจะมีผลกระทบต่อการนำเข้า– ส่งออกสินค้าประมงของประเทศอันอาจแก้ไขกลับคืนได้ยากในภายหลัง

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!