หมวดหมู่: แรงงาน

01 CFALicense

ก.แรงงาน เชิญผู้ประกอบการรับเครื่องหมายรับรอง หนุน License

     กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เชิญชวนผู้ประกอบกิจการ รับเครื่องหมายสัญลักษณ์ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัย การันตีคุณภาพด้วยช่างฝีมือทีมี License

       นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ได้ประกาศให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการรับผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองฯ เข้าทำงาน เพราะถือว่าเป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยต่อสาธารณะ จึงได้จัดทำเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ให้กับสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายดังกล่าว สามารถนำไปติดไว้ในสำนักงาน หรือแสดงไว้ในที่ที่สังเกตเห็นได้ง่าย เสมือนเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพของสินค้าและบริการของผู้ประกอบกิจการได้ด้วย

      การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน ภายใต้การนำของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผลักดันให้ทุกภาคส่วน ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานไทยพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองให้ได้มาตรฐาน และทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

      ด้านนายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายรับรองแล้ว 6 แห่ง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี มีสถานประกอบกิจการ รับเครื่องหมายรับรองแล้ว 2 แห่ง คือ บริษัท ไบโอแอดทานอล จำกัด(มหาชน) และบริษัท บ้านสาริน จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานประกอบกิจการ รับเครื่องหมายรับรองแล้ว 1 แห่ง คือ บริษัท บี.เอฟ. ทรานฟอร์เมอร์ กรุ๊ป จำกัด ส่วนจังหวัดชลบุรี ระยอง และในกรุงเทพฯ มีสถานประกอบกิจการรับเครื่องหมายรับรองอีกจังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งเครื่องหมายรับร้องดังกล่าว เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าสถานประกอบกิจการแห่งนี้จ้าง แรงงานที่มีความรู้ความสามารถได้มาตรฐาน ได้รับค่าจ้างสูง และมีความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน รวมถึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความปลอดภัยในการทำงาน สาธารณะและสังคมได้รับความคุ้มครอง เป็นผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยต่อบุคคลและสาธารณะ จึงสามารถเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี

      “สถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ สามารถยื่นคำร้อง เพื่อขออนุญาตใช้เครื่องหมายดังกล่าวได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สำหรับในกรุงเทพมหานคร ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ โทรศัพท์หมายเลข 0 2245 1703 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4”

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!