หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copy copyการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน

 

     เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง -ต่างระดับบางขุนเทียน

    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลง ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการการเบิกจ่ายเงินที่จัดเก็บได้ของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วง พระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ

 

สาระสำคัญของเรื่อง

      1. กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ที่ให้พิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลง ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการการเบิกจ่ายเงินที่จัดเก็บได้ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

       โดยกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณากำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลง ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่อง การบริหารจัดการงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง งานบำรุงรักษา งานกู้ภัย งานจัดการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก)ฯ แล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561

      2. โดยที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดงต่างระดับ บางขุนเทียน ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 รวมทั้งกระทรวงคมนาคมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 แต่ก็ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตามนัยกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวแต่อย่างใดจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากกระทรวงคมนาคมเพิ่งได้ข้อยุติเรื่องสัดส่วนปริมาณการจราจรและกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการระหว่างกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกอบกับกระทรวงคมนาคมได้มี การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับทางหลวงหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก)ฯ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ มาโดยตลอด และจะมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพิ่มเติมต่อไปด้วย ทั้งนี้ จะเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

       ทั้งนี้ คค. รายงานว่า ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 แล้ว โดย คค. ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 127 ก ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและประเภทยานยนตร์ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ดังนี้

ประเภทยานยนตร์                       อัตราค่าธรรมเนียม

รถที่มีล้อไม่เกิน4 ล้อ                         15 บาท

รถที่มีล้อเกิน 4 ล้อ แต่ไม่เกิน 6 ล้อ             25 บาท

รถที่มีล้อเกิน 6 ล้อ ขึ้นไป                     35 บาท

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 30 เมษายน 2562

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!