หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2 copy copyขออนุมัติงบกลาง ปี 2562 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุน

 

       เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง ปี 2562 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 1,226.0505 ล้านบาท สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ โดยรายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

 

สาระสำคัญ

      1. สทนช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการแก้ไขปัญหาตามมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและรับมือความเสี่ยงขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 2561/2562 เป็นการเร่งด่วน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเผชิญเหตุและได้ดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในภาวะวิกฤติไปแล้วบางส่วน แต่ปรากฏว่ายังมีแผนงานโครงการที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งเป็นการเตรียมการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนให้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ สทนช. จึงได้เชิญ 10 หน่วยงานที่มีภารกิจด้านน้ำ ได้แก่ กรมชลประทาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปาส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก ร่วมกันหารือเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 2 สทนช. อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต

      ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำอื่น ๆ อีกทั้งได้เห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงานโครงการ เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายและระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งได้รวบรวมแผนงานโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนจากทุกหน่วยงาน ที่จะต้องเร่งดำเนิน          การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน

       2. สทนช. ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมในเบื้องต้นของแผนงานโครงการที่กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปาส่วนภูมิภาค และกองทัพบก รวมทั้งให้หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบสถานภาพความพร้อมตามหลักเกณฑ์การพิจารณา และยืนยันแผนงานโครงการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จัดส่งให้ สทนช. เพื่อใช้ประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่ง สทนช. ได้รวบรวมเป็นแผนงานโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุน จำนวน 144 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,226.0505 ล้านบาท ดำเนินการในพื้นที่ 32 จังหวัด ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้เพิ่มขึ้น 28.12 ล้านลูกบาศก์เมตร มีครัวเรือนได้รับประโยชน์จากโครงการจำนวน 85,474 ครัวเรือน

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 30 เมษายน 2562

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!