หมวดหมู่: พาณิชย์

MOCอดลย โชตนสากรณคต. ลุยสระแก้วเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ใช้มันเส้นสะอาด พร้อมรุกแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง

       กรมการค้าต่างประเทศ ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว สัมมนาเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ใช้มันเส้นสะอาด พร้อมผลักดันให้เกษตรกรหันมาแปรรูปผลผลิตเป็นมันเส้นสะอาดและเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง

       นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเชื่อมโยงตลาดมันเส้นสะอาดระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้มันเส้นสะอาด” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ เดอะ เวโล โฮเต็ล แอนด์ ปั๊มแทรค อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตมันสำปะหลังเป็นมันเส้นสะอาด และยกระดับมาตรฐานการผลิตมันเส้นให้มีคุณภาพดี สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้าจากทั่วโลกได้อีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้ผลิต ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจาก อ.ตาพระยา อ.วังน้ำเย็น อ.คลองหาด อ.โคกสูง อ.อรัญประเทศ และ อ.เมืองสระแก้ว เป็นต้น (2) กลุ่มผู้ซื้อ ได้แก่ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย เป็นต้น และ (3) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสระแก้ว

         การสัมมนาในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน บูรณาการร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางการพัฒนาตลาดมันเส้นสะอาด ซึ่งมันเส้นสะอาดของไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งสูง อัตราแปรสภาพดี เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกอุตสาหกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีราคาดีกว่ามันเส้นทั่วไป กรมฯ จึงผลักดันให้เกษตรกรหันมาแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาดให้มากขึ้นเพื่อยกระดับรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป        

       นอกจากนี้ ในการสัมมนายังได้หยิบยกประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นโรคร้ายแรงกระทบต่ออุตสาหกรรมมันสำปะหลัง หากไม่ควบคุมจะเกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว พร้อมทั้งแนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกรเจ้าของแปลงมันสำปะหลังให้รู้จักลักษณะอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ตลอดจนความรุนแรงของโรคที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกรและขอให้เกษตรกรเจ้าของแปลงหมั่นเข้าไปตรวจสอบแปลงมันสำปะหลังของตนและหันมาใช้ท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพและมีความต้านทานโรคสูงในการเพาะปลูกฤดูกาลต่อไปด้วย

         นายอดุลย์กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้เข้าพบหารือกับผู้ช่วยนายด่านศุลกากรอรัญประเทศ และหัวหน้าด่านตรวจพืชอรัญประเทศ เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการจำกัดด่านนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวม 25 จุด ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกันไม่ให้โรคใบด่างมันสำปะหลังที่กำลังระบาดเป็นวงกว้างในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานได้ช่วยกวดขันการลักลอบการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังอีกทางหนึ่งด้วย

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!