หมวดหมู่: ไอที-เทคโนฯ

07182 สกสว

 

สกสว. ร่วมกับ สอวช. ระดม 200 ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ผ่าแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนด 7 ประเด็นสำคัญขับเคลื่อนประเทศ

        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทบทวนร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปี 2563 – 2565 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค ดินแดง กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ 17 สาขา จากภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กว่า 200 ท่านมาร่วมหารือ

        ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกสว. เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สกว. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ใหม่ ภายใต้ชื่อ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ขับเคลื่อน ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ โดยมีหน้าที่ดำเนินการที่สำคัญคือ การจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ ตลอดจนทำหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในระบบ ววน.  โดยมีกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นกองทุนที่ทำให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้ในลักษณะ Block Grant และ Multiyear จัดสรรงบประมาณให้กับแผนงานริเริ่มสำคัญขนาดใหญ่ ด้านการวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนากำลังคน และพัฒนาระบบ ววน. ในภาพประเทศ โดยทำงานร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติหรือ สอวช. ทั้งนี้ การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทด้านการวิจัยและนวัตกรรม แผน 12 และแผนปฏิรูปต่างๆ ในการทำแผนที่สมบูรณ์นั้น จะต้องศึกษาข้อมูลทำ Foresight และสร้างการมีส่วนร่วมกับหลายภาคส่วนถึงระดับพื้นที่ ในการประชุมวันนี้ทั้ง 2 หน่วยงาน จึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ประมาณ 200 ท่านมาช่วยกันพิจารณา จัดลำดับความสำคัญเหตุการณ์ เพื่อกำหนดประเด็น เป้าหมาย และแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ของสาขาต่างๆ 17 สาขา ครอบคลุมใน 7 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย 1. คนไทยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การสร้างความเข้มแข็งเชิงพื้นที่และความมั่นคง 3. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 4. สังคมเท่าเทียมและคุณภาพชีวิต 5. นวัตกรรมอุตสาหกรรม 6. โครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และ 7. ระบบนิเวศการพัฒนาประเทศ โดยผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำไปใช้จัดทำร่างแผนด้าน ววน. เพื่อให้หน่วยงานในระบบ ววน. จัดเตรียมแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกันมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันของแผน อววน. คือ การพัฒนาคนและสถาบันความรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

        ด้าน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายเรื่องแผน ววน. สู่การสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตว่าการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นการปฏิรูปที่สำคัญทั้งด้านการปฏิรูปนโยบาย ปฏิรูปงบประมาณ และปฏิรูประบบระเบียบด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยในพ... ที่เกี่ยวกับการตั้งกระทรวง อว. มีการปฏิรูปเชิงกลไกที่สำคัญที่เป็นแนวทางใหม่ๆ ทั้งด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่สามารถหยิบยกมาใช้เป็นแนวทางใหม่ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดการนำความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง หรือการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ การจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย การศึกษาตลอดชีวิตทั้งสำหรับคนวัยเรียนและวัยทำงาน การให้สถาบันการอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ใกล้คียงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหรือพื้นที่อื่น ตลอดจนการปรับระบบงบประมาณการอุดมศึกษาให้มีความคล่องตัว ส่วนด้าน ววน. ตาม พ... ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ให้หน่วยงานของรัฐบาลสามารถสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนได้ เปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสภานโยบายอาจเสนอให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตราพระราชกฤษฎีกา เพื่อยกเว้นมิให้นำบทบัญญัติกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐมาบังคับใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ... การส่งเสริม ววน. เป็นต้น ซึ่งกลไกต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำมาประกอบกับการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประเทศยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายเปิดให้มีความคล่องตัวในการทำงานในฐานะหน่วยงานดำเนินงานก็ต้องใช้โอกาสที่ได้รับอย่างมีความรับผิดชอบด้วย

        การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ถือเป็นแผนระดับ 3 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทที่เป็นแผนระดับ 1 และประเด็นเร่งด่วน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและเจตนารมณ์ของ พ...สภานโยบายฯ พ...การอุดมศึกษา และ พ...ส่งเสริม ววน. ที่ถือเป็นแผนระดับ 2 โดยในการดำเนินการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน อววน. ระยะแรก สอวช. ได้ทำงานร่วมกับ สกสว. ในการกำหนด 7 ประเด็นสำคัญที่ตอบโจทย์ 4 แพลตฟอร์มด้าน อววน. เพื่อการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลคือ 1. Grand Challenge แก้โจทย์สำคัญของสังคม 2. Competitiveness ขีดความสามารถทางการแข่งขัน 3. Area-Based การพัฒนาเชิงพื้นที่ และ 4. การสร้างคนและสร้างความเข้มแข็งสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีการแยกกลุ่มระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปี 2563 - 2565 เป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน สามารถชี้ทิศทางการพัฒนา ววน.ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ววน. เป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล มั่นคง และเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมในการร่างแผนและมีความเข้าใจเป้าหมายและแนวทางของแผนด้าน ววน. ฉบับใหม่ ตลอดจนสามารถช่วยกลั่นกรองข้อเสนอของแผนปฏิบัติการ ววน. ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดร.กิติพงค์ กล่าว

 

 

AO07182

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!