หมวดหมู่: ICT

07180 ICT Silpakorn

 

ผู้ประกอบการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยนักศึกษารองรับธุรกิจดิจิทัล

แนะ ICT SILPAKORN พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดระดับโลก

        ในโอกาสครบรอบ 15 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT SILPAKORN) ได้เชิญผู้ประกอบการในธุรกิจดิจิทัล เกม และการสื่อสาร ที่รับนักศึกษาเข้าไปทำงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงคุณภาพและปัญหาการทำงานของนักศึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      นายศรุต ทับลอย ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ Yggdrazil Group ผู้ดำเนินธุรกิจด้าน VFX, Animation และ Game and Innovation กล่าวว่า หลักสูตรของ ICT SILPAKORN สามารถผลิตบุคคลากรได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการดิจิทัลมีเดียในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  ทั้งในด้านหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมและดีไซน์ที่ครบวงจร สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์ งานโฆษณา งานเบื้องหลังต่างๆซึ่งยังต้องการบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงและตลาดยังเติบโตอีกมาก ทั้งนี้ จากการรับนักศึกษาจากหลักสูตรนี้มาทำงาน ถือว่ามีทักษะการทำงานดี โดยเฉพาะงานทางด้านศิลปะ รวมทั้งมีความโดดเด่นในเรื่องของแนวคิดและทัศนคติที่ดีท ำให้การทำงานระหว่างบุคคลไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม ศักยภาพของเด็กไทยในปัจจุบันยังถือว่ามีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในแถบอาเซียน แม้ว่าจะมีประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามที่มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างมาก ดังนั้น นักศึกษาจบใหม่ควรจะเรียนรู้และพัฒนาฝีมือ โดยใช้คุณภาพของงานเป็นตัวแข่งขันมากกว่าการใช้กลยุทธ์ราคาเพื่อดึงดูดลูกค้า เชื่อว่าการผลิตนักศึกษาจบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญของประเทศไทย ให้มีศักยภาพในการผลิตคอนเทนต์เพื่อส่งออกไปแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างแน่นอน

      สำหรับตลาดดิจิทัลมีเดียในปัจจุบันนี้ถือว่ามีการแข่งขันสูงมาก ในขณะเดียวกันนานาชาติมองว่า ตลาดไทยมีศักยภาพในด้านทักษะการผลิต เนื่องจากสามารถรับแรงกดดันและมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้การร่วมงานไม่มีปัญหา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งมีผลทำให้คุณภาพของงานออกมาไม่ค่อยมีคุณภาพ ส่งผลให้ธุรกิจเสียหายในระยะยาว ทั้งในแง่ความน่าเชื่อถือ รวมถึงขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพของงานในระดับสูง ดังนั้น สถาบันต่างๆ ควรเร่งการปลูกฝังแนวคิดที่ดีให้กับเด็ก เพราะการผลิตบุคลากรที่ดีต้องมาจากจิตใจที่ดี ต้องมีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ ที่สำคัญต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และมีความเป็นมืออาชีพในสายงานที่ทำ รวมถึงการมองโลกในแง่บวกเพื่อให้รับแรงกดดันในการทำงานได้

      ด้าน นายศรัณย์พัจน์ เสรีวิวัฒนา ผู้ก่อตั้งบริษัท คลาวด์ คัลเลอร์ เกมส์ จำกัด ผู้ผลิตและที่ปรึกษาด้านผลิตเกม เปิดเผยว่า ในฐานะอาจารย์ผู้สอนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT SILPAKORN) มั่นใจว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูง ในการผลิตนักศึกษาเพื่อรองรับตลาดด้านดิจิทัลมีเดีย โดยเฉพาะความรู้ความสามารถพื้นฐาน แต่สิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขคือการทำงานเป็นทีม เนื่องจากนักศึกษาจะเริ่มทำงานในช่วงของปีการศึกษาที่ 3 ซึ่งควรเริ่มทำตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 เพื่อให้เด็กมีการปรับตัวและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และรองรับการทำงานจริงในอนาคต เนื่องจากต้องยอมรับว่าในอุตสาหกรรมดิจิทัลมีเดีย การทำงานต้องอาศัยทีมเวิร์ค เพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่านักศึกษาไทยจะมีความโดดเด่นกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน แต่ยังเสียเปรียบสิงคโปร์ ดังนั้น จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะเรื่องภาษา เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะโลกยังต้องการบุคลากรจำนวนมาก

      ดังนั้น ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการด้านการผลิต และที่ปรึกษาด้านเกมต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ มีความเห็นว่า ICT SILPAKORN เป็นสถาบันที่สร้างบุคลากรรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างตรงจุด สามารถสร้างพันธมิตรทางธุรกิจได้ดี และนักศึกษาที่จบที่นี่มีศักยภาพสูง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทรับนักศึกษาทางด้านผลิตเกมเข้าไปทำงาน ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ประกอบการต้องการเห็นสถาบันและเด็กไทยก้าวต่อไปในอนาคต เนื่องจากหลักการทำงานคือหัวใจของโลกยุคดิจิทัลสิ่งที่คนคิดและทำไว้จะหายไปจากโลกนี้ เพราะสามารถใช้ซอฟแวร์ทำแทนได้หมดดังนั้น ต่อไปจึงเป็นยุคแห่งการเรียนรู้และการคิดต่อยอดว่า จะต้องทำอย่างไรที่จะนำวิธีคิดที่เคยมีมาก่อนหน้านี้มาประยุกต์หรือสังเคราะห์ใหม่ และนำมาผสมผสานกับแนวคิดใหม่เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ต่อไป

      ขณะที่ นายธัชพล เลิศวิโรจนกุล บริษัท ฉายา พิกเจอร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Animation และ Visual Effect กล่าวว่า หลักสูตร ICT SILPAKORN ถือเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด เนื่องจากมีครบทุกด้าน ทั้งการเขียนโปรแกรมและดีไซน์ ในฐานะผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาจากที่นี่เข้าไปทำงาน ยอมรับว่าทุกคนทำงานได้ดี เพราะมีความโดดเด่นหลายด้าน เช่น เอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ และมีความกระตือรือร้นสูง อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมนั้นยังคิดว่าเด็กไทยยังด้อยในเรื่องวุฒิภาวะ เมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการคิดงานเอง ความรับผิดชอบ แม้อายุจะมากแต่ยังแฝงความเป็นเด็กสูง ยังต้องการการป้อนงานหรือรอรับมากกว่าการแสวงหา

      ในฐานะผู้ประกอบการจึงต้องการฝากถึงสถาบันการศึกษาและนักศึกษา จะต้องตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ซึ่งบางคนเมื่อไปสมัครงานมักคิดว่าค่อยไปเรียนรู้งานเอาข้างหน้า ขณะที่ผู้ประกอบการเองต้องการเด็กที่พร้อมทำงาน มีความเป็นมืออาชีพ หรือทำงานได้จริง ดังนั้น นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมที่จะทำงานได้จริง ซึ่งสถาบันการศึกษาควรมุ่งเน้นทั้งภาคปฏิบัติควบคู่ไปกับงานวิชาการ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

      นายเมธิน ปิงสุทธิวงศ์ ผู้จัดการบริษัท Nabla Digital จำกัด ผู้ผลิตสื่ออินเตอร์แอคทีฟเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น กล่าวว่า ICT SILPAKORN ถือเป็นสถาบันที่มีความพร้อมในการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และสามารถรองรับการเติบโตของตลาดดิจิทัลมีเดียในอนาคต เพราะมีการเรียนการสอนที่ครบองค์ประกอบ ทั้งด้านการดีไซน์ควบคู่ไปกับการเขียนโปรแกรม ทำให้นักศึกษาสามารถทำได้ตั้งแต่การคิดคอนเซ็ปต์ ออกแบบ ตลอดจนถึงการสร้างสรรค์ผลงานได้เลย ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรอื่นที่จะโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ทำให้นักศึกษาที่เรียนที่นี่สามารถนำความรู้ ความสามารถ ไปทำงานหรือต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองถนัดได้อย่างแท้จริง หากประเมินคุณภาพการทำงานของนักศึกษา พบว่าเมื่อรับเข้ามาทำงานแล้ว พร้อมทำงานได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน และมีความรู้รอบด้าน สามารนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลาย เพราะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจะมุ่งเน้นในเรื่องภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น ควบคู่ไปกับหลักวิชาการ ทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่สามารถแข่งขันได้กับเวทีต่างประเทศได้ สิ่งสำคัญ มหาวิทยาลัยศิลปากรมุ่งเน้นในการปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาคนดีให้เป็นคนเก่งในสังคม

      อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเด็กไทยจะมีความสามารถทางด้านทักษะด้านต่างๆ ที่สูง แต่หากเทียบกับต่างประเทศแล้ว ยังมีจุดด้อยในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเวิร์คและภาษาที่ใช้สื่อสาร ซึ่งทางเด็กจำเป็นต้องพัฒนาด้านนี้ให้มากขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองเพราะการทำงานอาจต้องร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติหรือเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

AO07180

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!