หมวดหมู่: ไอที-เทคโนฯ

07168 OPEN TEC

 

OPEN-TEC แพลตฟอร์มสัญชาติไทย จับมือ W.Media สิงคโปร์

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศ

        OPEN-TEC ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Tech Knowledge Sharing Platform) ร่วมลงนามความตกลงร่วมมือ (MoU) กับ WMedia Pte, Ltd. ว่าด้วยเรื่องการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศ หรือ Cross Country Tech Knowledge Base ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกัน ภายใต้ Technology Ecosystem ระหว่างสมาชิกของทั้ง 2 แพลตฟอร์มในประเทศแถบอาเซียน อาทิ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย และสิงคโปร์ พร้อมผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเครือข่ายระดับสากล รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ตลอดจนขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของแต่ละประเทศ ให้กลายเป็นศูนย์รวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพด้านเทคโนโลยี

       ทั้งนี้ OPEN-TEC แพลตฟอร์มภายใต้การดูแลของ TCC TECHNOLOGY GROUP ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบครบวงจร พร้อมทำงานร่วมกับ W.Media ซึ่งถือเป็นองค์กรสื่อสารและประชาสัมพันธ์ชั้นนำจากสิงคโปร์ เชี่ยวชาญด้านการตลาดประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ให้กับองค์กรเทคโนโลยีระดับโลก โดยขอบข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ภายใต้ 4 องค์ประกอบหลักดังนี้

       - Cross-Border Activities : ร่วมกันพัฒนาทักษะที่จำเป็นทางด้าน Cloud & Datacenter รวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีอื่นๆ ในยุคดิจิทัลให้กับสมาชิกในแต่ละประเทศ

       - Cross-Ecosystem : ร่วมกันสรรหากระบวนการใหม่เพื่อเชื่อมโยง Ecosystem สำหรับการเรียนรู้ร่วมกันในระยะยาวที่เหมาะสมกับความต้องการของสมาชิก รวมถึงติดตามเผยแพร่ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของแต่ละประเทศสมาชิก

       - Cross-Platform : ร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและความสำเร็จให้กับอุตสาหกรรม Cloud & Datacenter ผ่านการยกระดับองค์ความรู้ระหว่างแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือ

       - Cross-Media : ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม ตลอดจนผลงานหรือความสำเร็จของบุคลากรในประเทศสมาชิก

 

       “OPEN-TEC คือแพลตฟอร์มที่เกิดจากเป้าหมายเล็กๆ ของ TCC Technology Group ในการรวบรวมและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี สำหรับการสร้างนวัตกรรมระดับองค์กรให้กับบุคลากรในกลุ่ม TCC Group รวมถึงสตาร์ทอัพ องค์กร และนักศึกษาภายในประเทศ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นความภูมิใจที่มาพร้อมกับความท้าทาย ในการขยายประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในระดับภูมิภาค ตนเชื่อว่า ณ ปัจจุบันในแต่ละประเทศต่างแสวงหายุทธศาสตร์พันธมิตรกับองค์กรระหว่างประเทศ ที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันใหม่ๆ และสร้างผลกระทบเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นให้กับธุรกิจ ตลอดจนความยั่งยืนของสังคมรอบข้าง โดยการแบ่งปันความรู้และการเรียนรู้ร่วมกันในระดับนานาชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรกล่าวโดย วลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค)

       คาดว่าประเทศในแถบอาเซียน จะมีการเติบโตจนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก (The World's Fourth Largest Economy) ภายในปี 2030 รวมถึงการขับเคลื่อนแนวคิด digital transformation สู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) สามารถเร่งทำได้ผ่านการผนึกกำลังทั้งทางด้านไอเดียและทรัพยากรกล่าวโดย Vincent Liew - Co-Founder & Director (W.Media)

 

 

AO07168

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!